VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU UDIČA

O Z N A M Y

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou oznamuje začiatok školského roku 2018/2019 a organizáciu vyučovania nasledovne:

  • Základná škola:        3. septembra 2018, 8:00 slávnostné otvorenie školského roka

- žiaci 1. ročníka po otvorení školského roka odídu v sprievode rodičov domov, alebo do ŠKD,

- 2. – 9. ročník vyučovanie v rozsahu 3 vyučovacie hodiny (t.j. do 10:00),

Žiaci si prinesú: písacie potreby.

  • Materská škola:        od 3. septembra 2018 v prevádzke od 6:00 do 16:00, strava je zabezpečená bez obmedzení.
  • Školský klub detí:     3. septembra 2018 v prevádzke od 10:00 do 17:00.
  • Školská jedáleň:        3. septembra 2018 bude z technických príčin zatvorená, strava sa bude žiakov ZŠ vydávať až od 4. septembra 2018.
PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy
 

ZMENA PREVÁDZKY ŠKD

Vážení rodičia,

riaditeľstvo ZŠ s MŠ Udiča Vám oznamuje, že po konzultácii so zriaďovateľom a po prehodnotení rannej dochádzky žiakov do ŠKD, bude od 1. septembra 2018 činnosť školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Udiča (ŠKD) prebiehať denne iba v čase od 11:00 do 17:00.

Znamená to, že činnosť ŠKD od 6:00 do 7:00 nebude.

Pedagogický dozor nad žiakmi bude zabezpečený v jednej z tried ZŠ v prízemí budovy denne od 6:30.

Ďakujeme za pochopenie.                                                     PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy

 

OZNAM

na základe požiadavky rodičov sme prehodnotili možnosť odhlasovať stravníka zo stravy a dohodli sme nasledovné:

Stravník (dieťa MŠ, žiak ZŠ, aj dospelá osoba) sa môže zo stravy odhlásiť

  • deň vopred,
  • vo výnimočnej situácii v daný deň v čase od 6:30 do 6:50. výlučne na telefónnom čísle 042/43 83 481 – školská jedáleň.

OZNAM

Zákon č. 245/2008 Z.z. v § 140 a 141 hovorí o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v ŠJ.

Zákon nepripúšťa, aby sa strava vyrobená v školskej jedálni konzumovala v domácom prostredí. Stravovanie stravníkov v ŠJ má aj výchovný charakter. Pri prenose stravy nie je možné dodržať všetky hygienické predpisy.

V prípade, že dieťa náhle ochorie a nie je možné ho v daný deň zo stravy odhlásiť, môže rodič požiadať o poskytnutie stravy domov. V ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole alebo v školskom zariadení, je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Mária Škundová, vedúca školskej jedálne

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Udiča vzhľadom k zabráneniu zbytočným nedorozumeniam medzi školou a určeným zákonným zástupcom dieťaťa žiada rodičov o okamžité poskytnutie informácie (kópiu rozhodnutia súdu) o tom, komu bolo dieťa súdom zverené do opatery, prípadné iné dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa a žiaka navštevujúceho ZŠ s MŠ Udiča..

Za porozumenie ďakujeme.


KONTAKTY

Názov školy

Základná škola s materskou školou Udiča

 

Adresa

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

 

Telefonické kontakty

042/43 83 181

0948/300 531- riaditeľka školy
042/42 61 656 - zástupkyňa riaditeľky školy
042/43 83 194 - materská škola
042/42 61 657 - ekonomický úsek
042/43 83 481 - školská jedáleň

Mail

zssms.udica@gmail.com


Nájdete nás aj na sociálnej sieti...