Domáce samotestovanie

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v termíne do 31.3.2022 si môžete prísť vyzdvihnúť posledné balenie Ag samotestov (1 balenie/5 kusov), ktoré školám bezplatne poskytovalo MŠVVaŠ SR počas mimoriadnej pandemickej situácie. Jedná sa o samotesty, o ktoré ste prejavili záujem od septembra 2021 do decembra 2021. Čas prevzatia si dohodnite na čísle 0903 750 949. Ďakujeme za spoluprácu 2022-03-21

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet vykonaných/vykázaných použití Ag samotestov v domácom prostredí SPOLU: 1 605 kusov, k 14.3.2022

 • do 31.12.2021: 276 kusov

 • od 1.1. do 14.3.2022: 1 329 kusov

2022-03-14

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Počet vykonaných/vykázaných použití Ag samotestov v domácom prostredí SPOLU: 1 253 kusov, k 28.2.2022

 • do 31.12.2021: 276 kusov

 • od 1.1. do 28.2.2022: 977 kusov

2022-02-28

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet vykonaných/vykázaných použití Ag samotestov v domácom prostredí SPOLU: 1 136 kusov, k 21.2.2022

 • do 31.12.2021: 276 kusov
 • od 1.1. do 14.2.2022: 860 kusov

2022-02-21

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet vykonaných/vykázaných použití Ag samotestov v domácom prostredí SPOLU: 1 020 kusov, k 14.2.2022

 • do 31.12.2021: 276 kusov
 • od 1.1. do 14.2.2022: 744 kusov

2022-02-14

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet vykonaných/vykázaných použití Ag samotestov v domácom prostredí SPOLU: 757 kusov, k 7.2.2022

 • do 31.12.2021: 276 kusov
 • od 1.1. do 7.2.2022: 481 kusov

2022-02-07

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet vykonaných/vykázaných použití Ag samotestov v domácom prostredí SPOLU: 643 kusov, k 31.1.2022

 • do 31.12.2021: 276 kusov
 • oo 1.1. do 31.1.2022: 367 kusov

2022-01-31

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet žiakov, ktorých rodičia prejavili záujem o Ag testy SPOLU: 138 žiakov

 • do 23.8.2021: 90 žiakov
 • do 2.12.2021: 48 žiakov

Počet kusov Ag samotestov (1 balenie = 5 kusov) odovzdaných rodičom SPOLU: 2 540 kusov

 • v roku 2021: 2 490 kusov
 • v roku 2022 (do 21.1.2022): 50 kusov

Možnosť prevzatia ďalších balíčkov s testami až po vykázaní minimálne 50% použitých Ag samotestov, t.j. 1270 kusov.

Počet vykonaných/vykázaných použití Ag samotestov v domácom prostredí SPOLU: 516 kusov, k 24.1.2022

 • do 31.12.2021: 276 kusov
 • od 1.1. do 24.1.2022: 240 kusov

2022-01-24

----------------------------------------------------------------------------------------------------

V priebehu školského roka majú rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag samotestami v domácom prostredí.

Každý žiak základnej, ktorého rodič prejavil do decembra 2021 záujem, dostal 5 ks samotestov na domáce samotestovanie.

Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

Pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy.

Postup pre získanie sady samotestov na domáce samotestovanie v roku 2021:

 1. Škola zistila záujem rodičov o samotestovanie od 23. 8. 2021.
 2. Škola objednala potrebný počet testov na okresnom úrade v sídle kraja do 26. 8. 2021.
 3. Škola vyzdvihla pravidelne testy na okresnom úrade: od 30. 8. 2021.
 4. Následne škola odovzdala samotesty rodičom proti podpisu; o presnom termíne distribúcie rodičov informovala prostredníctvom oznamu na webovom sídle a správou na rodičovské konto Edupage.
 5. Z dôvodu vysokého záujmu rodičov prebiehalo doskladňovanie zásob Ag samotestov a v mesiacoch november - december 2021 možnosť nahlásenia dodatočného záujmu o Ag samotesty aj tým rodičom, ktorí do 23.8.2021 nenahlásili záujem.
 6. Okresný úrad v sídle kraja kontaktoval školu s bližším informáciami o termínoch, kedy si mohla vyzdvihnúť ďalšie zásoby.

Distribúcia antigénových samotestov v počte 5 kusov na žiaka v novom kalendárnom roku 2022 bude závisieť od:

 1. prejaveného záujmu zo strany rodičov,
 2. správne vykázaného počtu samotestov, ktoré škola dostala z okresného úradu v sídle kraja v roku 2021 v online formulári „Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA“.

O ďalšiu várku samotestov v počte 5 kusov na žiaka (balené v krabiciach po 5 kusov) môže naša škola zažiadať, ak prostredníctvom online formulára „Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA“ vykázala, že aspoň 50% testov bolo rodičmi nahlásených ako vykonaných.

Informácie o počte odovzdaných samotestov a počte vykázaných samotestov budú týždenne zverejnené aj na webovom sídle školy - podľa hlásení rodičov cez Edupage.

V prípade, že škola nevykazuje aspoň 50% vykonaných Ag samotestov z celkového počtu distribuovaných Ag samotestov z Regionálneho úradu školskej správy, Ag samotesty budú vydané individuálne, len žiakom, ktorých rodičia vykazujú spotrebu na minimálnej úrovni 50%. Kontrolu spotreby vykonávajú Regionálne úrady školskej správy.

Keď naša škola dosiahne kolektívne spotrebu Ag samotestov za všetkých žiakov na minimálnej úrovni 50 %, môže nám regionálny úrad opäť vydávať Ag samotesty pre podľa sumárnej požiadavky školy o vydanie Ag samotestov a už nebude kontrolovať individuálnu spotrebu žiakov.

-------------------------------------------------------------------

Prevzatie Ag samotestov - 6. dodávka; všetci zákonní zástupcovia, ktorí nahlásili záujem o testy v auguste, ako aj dodatočný záujem v decembri a neprevzali si ich v termínoch 16. - 20.12.2021 ani 3.1.2022, môžu si ich prevziať v dňoch 10. - 14.1.2022, v čase 7:00 - 13:00. Kontaktujte nás na čísle 0903 750 949. Na prezvatie samotesov využite HLAVNÝ VCHOD do budovy školy a parkovanie na školskom ihrisku.

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov ZŠ, ktorí prevzali baličky domácich antigénových samotestov, aby oznamovali prostredníctvom Edupage použitie samotestov (návod TU), pretože z dôvodu nízkeho percenta vykazovania ich použitia (od septembra do 31.12 2021 iba 10%) nám budú pozastavené dodávky testov zo strany Regionálneho úradu školskej samosprávy v Trenčíne. Dodávky sa obnovia až po preukázaní viac ako 50% využívania AG samotestov.

Postup pri vydávaní antigénových samotestov od značky Siemens Healthinners zo školy zákonným zástupcom:

 • Škola každému rodičovi, ktorý prejavil záujem do 25.8.2021 a dodatočne aj do 23.11.2021, vydá 1 balenie (5 ks Ag samotestov) na žiaka.

 • Pri odovzdávaní Ag samotestov je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol (určený pre triedu), v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka.

 • Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu MUSÍ škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – ideálne prostredníctvom Edupage, emailu alebo smsky alebo v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje každé vykonanie poskytnutého samotestu - vždy v pondelok a vo štvrtok. V prípade, že bol výsledok samotestu pozitívny, bezodkladne oznámi túto skutočnosť škole a žiak následne ostáva doma. Rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní. Škola sa riadi podľa usmernení ŠKOLSKÉHO SEMAFORU.

Dôležité upozornenie:

 • Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.

 • V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti antigénové samotesty okresnému úradu.

 • V prípade, ak preberajúci antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

Praktické informácie:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia,
dovoľte nám touto cestou Vás požiadať, aby ste nás informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania. Tento záväzok ste na seba prebrali podpisom preberacieho protokolu pri preberaní samotestov, v ktorom ste sa zaviazali, že testovanie budete vykonávať v pravidelných intervaloch a o každom vykonaní samotestovania budete pravidelne informovať školu (triednu učiteľku formou SMS alebo mailom, poprípadne cez edupage - rodičovské konto návod).
Vopred ďakujem za Vašu pomoc, odpovede na otázky týkajúce sa realizácie samotestovania, ako aj návod na použitie samotestov v slovenskom jazyku nájdete na webstránke www.minedu.sk/skolsky-semafor.
2021-9-20

Antigénové samotesty - informácie pre rodičov a žiakov 2021-9-10

Poskytovateľom testov je Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Harmonogram:

1. Zisťovanie záujmu zo strany rodičov (do 25.8.2021)

2. Nahlásenie záujmu zo strany rodičov Okresnému úradu v sídle kraja – odbor školstva (26.8.2021)

3. Vyzdvihnutie testov - Trenčín (8.9.2021)

4. Informovanie rodičov o priebehu testovania – výdaj testov, inštrukcie, metodický pokyn, ... (10.9.2021, po prevzatí testov)

5. Osobné prevzatie testovacích balíčkov zákonnými zástupcami (13.9.2021 alebo individuálne po telefonickom dohovore)

6. Testovanie v domácom prostredí po dobu 1 - 2 týždňov spravidla v pondelky a štvrtky pred nástupom do školy