ŠKOLSKÉ PROJEKTY a AKCIE

"Trieda pod oblohou"

 

Fotodokumentácia z otvorenia

ZELENÁ ŠKOLA

Environmentálni experti 2017/2018

 

Litter Less 2017/2018

 

Environmentálni experti 2016/2017

VYHODNOTENIE PROJEKTU

            Pilotný projekt ENVIRONMENTÁLNI EXPERTI pod záštitou CEEV ŽivicaFakulty ekológie a environmentalistiky v Bratislave bol určený 10 základným školám, medzi ktoré patrila aj naša škola. Celý projekt bol realizovaný s finančnou podporou dm drogerie markt s.r.o.

Projekt bol zameraný na to, aby poskytol žiakom ZŠ:

 • možnosť získať zážitkovou formou nové informácie o zodpovednej spotrebe,
 • lektorské zručnosti na prezentáciu informácií cez rovesnícke vzdelávanie spolužiakom na škole,
 • zabezpečenie metodických materiálov k rovesníckemu vzdelávaniu,
 • získanie grantu vo výške 200,- eur na realizáciu vlastného školského mikroprojektu.

Do projektu sme sa zapojili už koncom marca 2016, kedy naša škola získala základné informácie o priebehu a odoslala prihlášku.

Začiatkom mája, presnejšie 2. – 4. mája 2016 sa dve žiačky 8.r. Monika a Eva Cesnárikové spolu s Ing. Máriou Smetanovou (zastupovala vedúcu projektu na škole Mgr. Patríciu Krškovú) zúčastnili dvojdňového zážitkového kurz environmentálnych expertov v školiacom centre organizácie ŽIVICA v Záježovej. Cieľom tohto stretnutia bolo priblížiť účastníkom zábavnou, atraktívnou a najmä praktickou formou témy zodpovednej spotreby (ekologické poľnohospodárstvo, prírodná kozmetika, drogéria, liečivé bylinky, zdravé potraviny...), písanie mikroprojektov a rovesnícke vzdelávanie.

            Na zážitkový kurz nadväzovalatvorba vlastného environmentálneho výučbového programu s názvom „ZÁHRADA VŠETKÝMI ZMYSLAMI“, ktorý sme odoslali do konca mája 2016. Po úspešnom schválení sme na realizáciu aktivít mikroprojektu získali grant vo výške 200,00 eur.

Cieľom nášho školského enviroprogramu bolo naučiť žiakov:

 • vnímať prírodu okolo seba,
 • aktívne sa podieľať na tvorbe prírodného prostredia,
 • osvojiť si a pochopiť význam pojmov prírodná kozmetika a fytoterapia,
 • rozvíjať manuálne, komunikačné a sociálne zručnosti cez aktivity zážitkového učenia sa formou rovesníckych skupín.

Výsledkom bolo potešenie z pekného a estetického prírodného prostredia školy, pocit spolupatričnosti a dôležitosti, osvojenie si nových zručností, pochopenie a prežitie významu slov: „Príroda pre nás a my pre prírodu“.

Na projekte spolupracovali:

 • vedenie školy: Mgr. Marta Bardyová (bývalá RŠ), PaedDr. Jana Beláková (súčasná RŠ), Mgr. Marika Hajdúchová (zástupkyňa RŠ),
 • enviroexpertky: Monika a Eva Cesnárikové (9.r.) a žiaci 4. – 9. ročníka (106 žiakov),
 • pedagógovia: Mgr. Martina Cimeráková, Mgr. Petra Šramčíková, Mgr. Terézia Hároníková, Mgr. Veronika Čvapková, Mgr. Kristína Fapšová, Mgr. Janka Gašpárková, Božena Kováčiková,
 • prevádzkoví zamestnanci školy: Ing. Zdenka Húdeková, Mária Škundová, Katarína Sirvoňová, Mária Cigániková, Alena Kališíková a Ľudevít Kališík.

Na začiatku našej práce bolo dôležité motivovať žiakov k aktivitám, vzbudiť u nich záujem a predstaviť im projekt ako taký. Vytvorili sme teda motivačný panel a enviroexpertky už začiatkom septembra 2016 spropagovali ciele a aktivity školského mikroprojektu.

K prvým aktivitám, ktoré sme zrealizovali v septembri 2016 patrila hra Kráľovstvo včiel, ktorá žiakom priblížila život včelieho spoločenstva a význam včiel v prírode.

Od septembra do decembra 2016 sme zrealizovali tieto aktivity:

 1. Vytvorenie živej okrasnej zóny v priestoroch školy ukážkami netradičného spôsobu pestovania izbových rastlín z Japonska KOKEDAMY – záhrady na špagátiku.
 2. Záhrada všetkými zmyslami – poznávanie okolia školy všetkými zmyslami.
 3. Farby Zeme - netradičný spôsob farbenia látok pomocou rastlín (ecodieing).
 4. Garden is Garten – vyučovanie cudzích jazykov (AJ a NJ) v záhrade netradičnými metódami.
 5. Mladí lekárnici – výroba jednoduchej domácej prírodnej kozmetiky, účinky prírodnej a chemicky vyrobenej kozmetiky na zdravie človeka.
 6. Zázračná bylinkárka – rozšírenie vedomostí o liečivých bylinách (poznávanie, spôsob zberu, sušenie, spôsoby využitia a zdravotné účinky ...)
 7. Naša čajovňa – uskladnenie sušených liečivých bylín, ochutnávka čajov, príprava bylinkového čaju žiakmi.

Hodnotenie aktivít a fotodokumentácia projektu je dostupná aj na webovej stránke školy www.zsmsudica.webnode.sk.

Na záver je dôležité povedať, že aktivity nášho projektu sa žiakom páčili. Priniesli im nielen nové vedomosti a skúsenosti, ale predovšetkým nový pohľad na svet okolo nás. Zistenie, že život sa dá prežívať vo väčšej spätosti s prírodou, čo má priaznivý vplyv nielen na ľudí, ale najmä na prírodné prostredie.

Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM!!!

Mgr. Patrícia Kršková, koordinátor projektu

FOTODOKUMENTÁCIA projektu EnV Experti

 

GALÉRIA AKCIÍ