Školský rok 2022/2023

Európsky týždeň boja proti drogám

3. novembrový týždeň je pravidelne venovaný prevencii a boju proti drogovým závislostiam. Tento rok sme sa aj  my zapojili do aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a so žiakmi 2., 6. a 8. ročníka Základnej školy v Udiči sme svoje práce, plagáty zamerané na vyjadrenie názoru na fajčenie, alkohol a drogy, odoslali do súťaže organizovanej Centrom voľného času v Považskej Bystrici. Na výstavu putovali najlepšie práce zo školského kola, autormi ktorých boli: žiačka z 2.A triedy, 2 žiaci a 5 žiačok zo 6.A triedy a 3 žiačky z 8.A triedy.

Človek má vždy na výber! Vybrať si zlú alebo tú správnu cestu? Život je len jeden!  Skazený život alebo šťastie? Aj takto nazvali žiaci svoje práce. Nuž buďme múdri a rozhodujme sa múdro! Pri zlých veciach sa naučme povedať NIE!

O tom, že práce našich žiakov  boli veľmi zaujímavé a pôsobivé, svedčí aj výsledková listina. V kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ 1. miesto so svojou prácou získala žiačka z 8.A triedy a 3. miesto získala žiačka taktiež z 8.A triedy. Všetkým žiakom a žiačkam pod vedením pani učiteľky Mgr. A.Omámikovej ďakujeme a výherkyniam srdečne blahoželáme k peknému úspechu!

1. miesto                                                                                         

3. miesto

Stolný tenis - okresné kolo

Naši žiaci sa radi zapájajú aj do mimoškolských aktivít, či už športových, alebo umeleckých. V deviatom ročníku sa teší veľkej obľube stolný tenis, ktorý naši žiaci neraz hrávajú v rámci záujmového útvaru „Raketový krúžok“. Dňa 16.11.2022 teda naši deviataci zúčastnili okresného kola súťaže v spomínanom stolnom tenise v Považskej Bystrici. Síce sa neumiestnili na popredných miestach, určite však vzorne reprezentovali našu školu. Ďakujeme za ich účasť a pani učiteľke Mgr. Lazarovej za prípravu chlapcov.

Jesenné tekvičky - vyhodnotenie v CVČ Považská Bystrica

Víťazné práce našich žiakov putovali do CVČ v Považskej Bystrici, kde sa konala okresná súťaž o najkrajšie vyrezávanú a maľovanú tekvicu v kategóriách:

 • materské školy
 • školské kluby detí
 • prvý stupeň ZŠ

Do súťaže sa spolu zapojilo 11 škôl so 60 prácami. Naša škola získala za kategóriu školské kluby detí krásne druhé miesto s tekvicou pod názvom Ježko. Gratulujeme a tešíme sa z ceny pre ŠKD, ktorú pani učiteľka Mgr. Petra Černeková odovzdala víťazom.

 

Jesenné tekvičky - vyhodnotenie v ZŠ s MŠ Udiča

Od 17. októbra do 25. októbra 2022 sa mohli žiaci našej školy zapojiť do súťaže o najkrajšie vyrezanú a maľovanú tekvicu. Dali si veru naozaj záležať a usilovne pracovali, o čom svedčilo aj množstvo krásnych diel vystavených pred budovou  našej školy, a to presne 58 tekvičiek. To veru prekonalo všetky očakávania. Pani učiteľka mala tak nesmierne ťažkú úlohu - vybrať tie najkrajšie tekvice, pretože každá jedna bola nádherná, originálna a jedinečná. Už teraz sú pre nás  všetci zapojení žiaci víťazmi. Veď o tom svedčí i fakt, že nejeden okoloidúci obdivoval nádherné výtvory, a na mnohé sa ľudia nemohli vynadívať. Prijmite srdečné „ďakujeme“ predovšetkým od pani učiteľky Mgr. Černekovej, ako i ostatných zamestnancov – nielen pre žiakov, ale aj všetkých rodičov, ktorí žiakom pomáhali doma pri výrobe tekvičiek, a tiež pre pani učiteľky MŠ, ZŠ, pani  vychovávateľky. A teda – ešte raz - veľké ďakujeme všetkým zapojeným i pomocníkom. Veríme, že aj v budúcom školskom roku sa podarí zorganizovať jesenná výzdoba v takom úžasnom počte ako tento rok, ak nie ešte vyššom...

Takto dopadlo vyhodnotenie:

V I. kategórii MŠ boli odmenené za samostatnú prácu 4 dievčatká.

Za kolektívnu prácu v MŠ

 1. miesto MŠ II. trieda – vodník

Za kolektívnu prácu ŠKD

 1. miesto: Ježko

I. stupeň ZŠ

 1. miesto : žiak 2. ročníka
 2. miesto : žiak 1. ročníka
 3. miesto: žiak  2. ročníka

3. žiak 1. ročníka

II. stupeň ZŠ

 1. miesto: žiačka 5. ročníka
 2. žiačka 7. ročníka
 3. žiačka 5. ročníka

Výnimočné ocenenie kolektívnej práce pre Hororovú tekvicu žiakov 6. ročníka

Víťazom gratulujeme, ceny a diplomy si prevzali počas veľkej prestávky pred budovou školy pri našej tekvicovej výzdobe. Žiakom, ktorí sa zapojili a neumiestnili, doniesla pani učiteľka do triedy sladkú odmenu, ktorú si zaslúžili naozaj všetci. Ďakujeme za prípravu a organizáciu jesennej výzdoby v podobe vyrezávaných a maľovaných tekvíc Mgr. Petre Černekovej.

 

Jesenné tekvičky - oznam

Aj tento rok privítame jeseň krásne vyrezanými a zdobenými tekvičkami. Každý, kto má umelecké cítenie, sa môže zapojiť - stačí priniesť vyzdobenú jesennú tekvičku pani učiteľke Černekovej do 25.10.2022. Už teraz sa tešíme na vyhodnotenie.

 

Futbalový turnaj o pohár SFZ - chlapci

Podporiť žiakov v rozvoji talentu a zároveň ich motivovať k pravidelnej športovej aktivite je veľmi dôležité, a preto sme sa dňa 27.9.2022 zapojili do futbalovej súťaže o školský pohár Slovenského futbalového zväzu. Súťažili žiaci 5.-7. ročníka - chlapci. I napriek výbornej hre sa nám pohár nepodarilo získať, výkon našich futbalistov bol však skvelý, a teda sme na našich futbalistov nesmierne hrdí. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy a pani učiteľkám telesnej výchovy za prípravu chlapcov.

 

Futbalový turnaj o pohár SFZ - dievčatá

V reprezentácii našej školy pokračovali v októbri i naše futbalistky, ktoré sa zapojili do futbalovej súťaže o školský pohár Slovenského futbalového zväzu, podobne ako chlapci v septembri. Dievčatá z 5.A, 6.A a 7.A podali neskutočný výkon a ukázali súperkám, že futbal je im naozaj blízky, čo dosvedčili aj nadšením a zanietenosťou v hre. Dosvedčením bol výborný výsledok – naše futbalistky získali 1. miesto, z ktorého sa veľmi tešíme. Dievčatám blahoželáme, pani učiteľkám telesnej výchovy ďakujeme za prípravu žiačok a pre víťaznú trofej už teraz hľadáme čestné miesto. 

 

Európsky deň jazykov

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom... Určite mnohí poznáme tento výrok. A v duchu spomínanej myšlienky sme 29. septembra, v deň, ktorý patrí „jazykom“, aj my hovorili, tvorili a skloňovali pojem „jazyk“ rôznorodo. Mnohí žiaci ZŠ s MŠ Udiča tvorili s pani učiteľkami výtvarné umelecké diela – plagáty s nápismi v rozličných jazykoch či diela zamerané na spoznávanie kultúry a miest európskych krajín. Ďalší sa zamerali na praktickú stránku jazyka – ohýbanie jazýčkov pri prešmyčkách, súťaži vo výslovnosti najdlhších slov, či originalitu palindromu. No a nezaostávali ani tí, ktorí sa sústredili na literárnu tvorbu – tí najmenší, ktorí ešte síce písať nevedia, sa tiež zapojili prepisom textu a tí starší zasa prispeli vlastnou tvorbou s tematikou jazykov. Tešíme sa, že v tento deň nás myšlienka vzdať poctu jazykom a kultúre ako takej, spojila – žiakov i pani učiteľky slovenského, anglického i nemeckého jazyka. Ďakujeme, pani učiteľky, žiaci, za Vaše krásne príspevky.

  

Testovanie pohybových zručností

Aj v tomto školskom roku sme sa venovali žiakom 1. a 3. ročníka a zorganizovali pre nich športový deň. U žiakov sme testovali pohybové predpoklady, ktorých cieľom je zistiť, na ktorý šport majú žiaci predispozície. Deň plný aktivít sa mladším i starším žiakom veľmi páčil. Testovanie zorganizovala Mgr. Čunderlíková s jej pomocníkmi - žiakmi z 9. ročníka.