Združenie rodičov školy (SRRZ-RZ pri ZŠ s MŠ Udiča)

2% dane

Ročný príspevok do ZRŠ na školský rok 2021/2022

Výška ročného príspevku do ZRŠ je stanovená na školský rok 2021/2022 vo výške 10,00 € na jedného (každého) žiaka ZŠ a jedno (každé) dieťa MŠ.

Výška príspevku ostala oproti minulým rokom školským rokom nezmenená.

Celková suma vyzbieraných príspevkov sa spätne vracia deťom MŠ a žiakom ZŠ počas školského roka v podobe:

  • balíčka na Mikuláša,
  • darčeka k MDD,
  • príspevku na nákup darčekov na rozlúčku predškolákov,
  • príspevku na cestovné do školy v prírode, na lyžiarsky výcvik, dopravný kurz a pod.,
  • nákup odmien počas školy v prírode alebo lyžiarskom výcviku,
  • príspevku na nákup odmien oceneným žiakom na koncoročnú akadémiu,
  • preplácania cestovného žiakom reprezentujúcim školu na súťažiach.

V čase mimoriadnej pandemickej situácie zostanú finančné prostriedky, ktoré nebudú využité počas školského roka,  na účte SRRZ-RZ pri ZŠ s MŠ Udiča.

Zároveň sa časť financií každoročne použije na uhradenie poplatkov spojených s registráciou 2% dane a na poplatok Slovenskej rade rodičovských združení.

(Registrácia u notára stojí cca 55 €. Jeho konkrétna výška závisí od počtu overovaných listín a požadovaného počtu odpisov.)