Organizácia školského roka 2022/2023

  • Oznamujeme Vám, že v dňoch 7.12. až 9.12.2022 riaditeľka Základnej školy s materskou školou Udiča po konzultácii a odporučení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Považskej Bystrici, konzultácii s Regionálnym úradom školskej samosprávy v Trenčíne a po dohode so zriaďovateľom, v zmysle § 150 odsek 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

udeľuje žiakom 5.A a 6.A triedy ZŠ s MŠ Udiča riaditeľské voľno v rozsahu 3 vyučovacích dní (7.12. - 9.12.2022),

Žiaci uvedených tried budú automaticky odhlásení zo stravy v školskej jedálni.

Vyučovanie v týchto triedach bude pokračovať od 12. decembra 2022.

Žiaci ostatných tried sa učia podľa platného rozvrhu a Školský klub detí aj školská jedáleň sú aj naďalej v prevádzke.

Zároveň je na obdobie 30.11. až 9.12.2022 pozastavená činnosť záujmových útvarov, aktivity a podujatia hromadného charakteru, kde dochádza k premiešavaniu žiakov rôznych vekových skupín. 2022-12-06

 

  • Oznamujeme Vám, že v dňoch 30.11. až 2.12.2022 riaditeľka Základnej školy s materskou školou Udiča po konzultácii a odporučení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Považskej Bystrici, konzultácii s Regionálnym úradom školskej samosprávy v Trenčíne a po dohode so zriaďovateľom, v zmysle § 150 odsek 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

udeľuje žiakom 1.A, 3.A a 9.A triedy ZŠ s MŠ Udiča riaditeľské voľno v rozsahu 3 vyučovacích dní (30.11. - 2.12.2022),

udeľuje žiakom 4.A triedy ZŠ s MŠ Udiča riaditeľské voľno v rozsahu 2 vyučovacích dní (1.12. - 2.12.2022).

Žiaci uvedených tried budú automaticky odhlásení zo stravy v školskej jedálni.

Vyučovanie v týchto triedach bude pokračovať od 5. decembra 2022.

Žiaci ostatných tried sa učia podľa platného rozvrhu a Školský klub detí aj školská jedáleň sú aj naďalej v prevádzke.

Zároveň je na obdobie 30.11. až 9.12.2022 pozastavená činnosť záujmových útvarov, aktivity a podujatia hromadného charakteru, kde dochádza k premiešavaniu žiakov rôznych vekových skupín. 2022-11-30

 
  • Riaditeľka ZŠ s MŠ Udiča oznamuje rodičom, že v dňoch 30.11. až 2.12.2022 (streda až piatok) bude prerušená prevádzka MŠ v Udiči z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti a absencie detí (viac ako 60%).

Prerušenie prevádzky je nariadením zriaďovateľa po konzultácii a odporučení RÚVZ SR v Považskej Bystrici.

Deti budú automaticky odhlásené zo stravy v školskej jedálni.

Prevádzka materskej školy bude obnovená od 5. decembra 2022 (pondelok). 2022-11-29

 

  • Riaditeľka ZŠ s MŠ Udiča oznamuje rodičom, že v dňoch 24. a 25.11.2022 (štvrtok a piatok) bude prerušená prevádzka MŠ v Udiči z dôvodu vysokej chorobnosti a absencie detí (viac ako 50%).

Prerušenie prevádzky je po konzultácii s RÚVZ SR v Považskej Bystrici a prerokovaním so zriaďovateľom.

Deti budú automaticky odhlásené zo stravy v školskej jedálni.

Prevádzka materskej školy bude obnovená od 28. novembra 2022 (pondelok). 2022-11-23

  • Riaditeľka ZŠ s MŠ Udiča po dohode so zriaďovateľom oznamuje rodičom, že v dňoch

28.10. – 1.11.2022 bude prerušená prevádzka a obmedzený výchovno-vzdelávací proces Materskej školy v Udiči

z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov detí o dochádzku do materskej školy počas jesenných prázdnin.

Prevádzka a výchovno-vzdelávací proces budú v plnom rozsahu obnovené od 2. novembra 2022. 2022-10-17

  • "COVID"TLAČIVÁ potrebné pri návrate do školy 2022-08-24

Deti a žiaci pri nástupe do školy alebo pri prerušení dochádzky do školy na 3 a viac dní (vrátane víkendu a sviatku). Potvrdenie môžete podať aj alektronicky prostredníctvom rodičovského konta Edupage - návod TU