ARCHÍV OZNAMOV, POKYNOV a INFORMÁCIÍ

NÁVRAT DO ŠKOLY PO VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH - aktuálne informácie pre zákonných zástupcov žiakov a žiakov ZŠ a ROZVRHY pre 1. stupeň  2021-1-9

OZNAM pre zákoných zástupcov detí MŠ 2021-1-4

V súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR a so súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka MŠ Udiča obmedzená do dovolania iba pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, záchranári, členovia PZ SR,...) a pre deti rodičov, ktorým povaha ich práce neumožňuje vykonávať prácu z domu. Pre ostatné deti bude do odvolania prevádzka MŠ prerušená.

Zákonní zástupcovia detí, ktorí v zmysle tohto odporúčania majú záujem o návštevu svojho dieťaťa v MŠ vypíšu návratku, zaslanú na ich mailovú adresu, a elektronicky ju mailom odošlú na adresu: schochlikova.msudica@gmail.com  do 6.1.2021 do 18:00 hod.

Milí rodičia, žiaci a deti!

Krásne vianočné sviatky, dni plné pokoja, lásky, splnených prianí a predovšetkým zdravia v novom roku Vám želá

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy, a všetci zamestnanci

OZNAM pre zákoných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ - Návrat žiakov 2. stupňa do škôl po Vianociach 2020-12-17

Vážení rodičia, odo dnes (17.12.2020, 13:00) do nedele (20.12.2020, 23:50) vyjadrite prostredníctvom dotazníka cez Edupage svoj záujem:

 • o návrat vášho dieťaťa do školy po Vianociach, t.j. od 11.1.2021
 • alebo o pokračovaní dištančného spôsobu vyučovania.

Povinnosť uskutočniť prieskum (zisťovať záujem o uvedené 2 "ciele") a následné oznámenie výsledkov prieskumu vyplýva z materiálu MŠVVaŠ SR.

Ďalšie pokyny, podmienky, informácie a usmernenia budú postupne zverejňované.

Ďakujeme za spoluprácu

Nové termíny prázdnin 2020-12-17

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR platia od 11.12.2020 nové termíny prázdnin:

 • - 21.12.2020 - 8.1.2021 - odporučenie na prerušenie prevádzky v závislosti na rozhodnutí zriaďovateľa
 • - 21.12.2020 - 8.1.2021 - vianočné prázdniny

Polročné prázdniny (1.2.2021)  sú zrušené. Termíny ostatných prázdnin budú určené podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov a žiakov 3. ročníka 2020-12-9

Oznamujeme Vám, že s platnosťou od 10.12. do 20.12.2020 prechádzajú žiaci 3. ročníka na dištančný spôsob vzdelávania (postup podľa Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 4.12.2020).

Zadania a rozvrh na domáce vzdelávanie nájdete od zajtra v záložke "Prerušenie vzdelávania - jeseň 2020 - Zadania pre domáce (dištančné) vzdelávanie - 3. ročník".

Žiaci budú v tomto období automaticky odhlásení zo ŠKD aj zo školskej jedálne.

Zároveň žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby v prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia CODID-19 u niektorého zo žiakov 3. ročníka bezodkladne o tejto skutočnosti informovali vedenie ZŠ s MŠ Udiča.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Vedenie ZŠ s MŠ Udiča

 • Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v obci Udiča, jej okolí i v celom okrese,  zriaďovateľ ZŠ s MŠ Udiča rozhodol o tom, že vyučovanie na 2. stupni ZŠ (5. - 9. ročník) bude až do Vianoc uskutočňované DIŠTANČNOU formou a na 1. stupni ZŠ (1. - 4. ročník) PREZENČNOU formou. ŠKD bude v prevádzke do 16:00. 2020-12-8
 • VYHODNOTENIE ZBIERKY "Koľko lásky 2020 sa zmestí do krabice od topánok" 2020-12-4

--- >Fotogaléria: "Koľko lásky 2020"

"Koľko lásky 2020 sa zmestí do krabice od topánok"2020-11-18

Zapojte sa spolu s nami do predvianočnej zbierky a potešme osamelých seniorov v domovoch dôchodcov na Slovensku vianočnými darčekmi. Naplnené krabičky (alebo ak nie celú krabičku, tak aspoň jednu vec) môžete nosiť vždy v pracovné dni 19.11. – 3.12.2020 v čase od 7:00 do 13:00 do košíka pri hlavnom vchode do budovy ZŠ s MŠ Udiča. My krabičky/veci následne odovzdáme kontaktnej osobe.

Ďakujeme :-)

Všetky informácie nájdete TU...

OZNAMY 2020-11-13

Dňa 16.11.2020 (pondelok) riaditeľka ZŠ s MŠ Udiča udeľuje žiakom ZŠ riaditeľské voľno, 17.11.2020 je štátny sviatok (utorok), vyučovanie bude obnovené dňa 18.11.2020 (streda) - prezenčné 1. - 4. ročník a dištančné 5. - 9. ročník, ŠKD bude v prevádzke stále iba do 13:00.

Zároveň oznamujeme, že žiaci 3. ročníka prechádzajú od 18.11.2020 opäť na prezenčný spôsob vyučovania. Pri nástupe žiaka do školy zákonný zástupca odovzdá vyplnené tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Zákonní zástupcovia žiakov nahláste záujem o stravovanie vedúcej školskej jedálne 13.11. alebo 16.11.2020 telefonicky alebo mailom na kalivodova.sjudica@gmail.com.

Na základe súhlasu zriaďovateľa, v súlade s aktuálnymi  opatreniami v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ vydanými MŠVVaŠ SR dňa 8.11.2020 a odporučením krízového štábu Obce Udiča riaditeľka školy obnovuje prevádzku Materskej školy v Udiči od 18.11.2020. Pri nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca odovzdá vyplnené  tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Dňa 19.11.2020 (štvrtok) vzhľadom na oznámenie o prerušení distribúcie elektriny bude prevádzka MŠ skrátená do 15:00 hod., prezenčné vyučovanie 1. -  4. ročníka bude v normálnom režime.

V Udiči 13.11.2020 PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka ZŠ s MŠ

OZNAM 2020-11-10

Od 12.11.2020 bude obnovená prevádzka Školskej jedálne pre ZŠ s Mš Udiča. Rodičia žiakov 1., 2. a 4. ročníka nahláste záujem o stravu vedúcej jedálne 10. a 11.11.2020 (utorok a streda) v čase 7:30 - 14:00 telefonicky na čísle 042/43 83 481.

Materská škola ostáva zatvorená, školský klub detí je v prevádzke iba do 13:00.

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov a žiakov 3. ročníka 2020-11-9

Oznamujeme Vám, že s platnosťou od 10.11.2020 prechádzajú žiaci 3. ročníka na dištančný spôsob vzdelávania (postup podľa bodu 1. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020).

Zadania a rozvrh na domáce vzdelávanie nájdete v záložke "Prerušenie vzdelávania - jeseň 2020 - Zadania pre domáce (dištančné) vzdelávanie - 3. ročník". Ďalšie informácie budú zvereňované v priebehu týždňa 9. - 13.11.2020.

OZNAM 2020-11-1

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od utorka 3.11.2020 do odvolania (min. na dobu 10 dní) bude z prevádzkových dôvodov prerušená činnosť Školskej jedálene ZŠ s MŠ Udiča.

Pretože nebude možné poskytovať deťom a žiakom stravu, bude zatvorená materská škola a školský klub detí bude v prevádzke iba do 13:00 hod..

Podrobnejšie informácie budú zverejnené od 3.11.2020.

PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy

ŠKOLA je v ZELENEJ FÁZE

Združenie sa bude konať na školskom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia v budove školy. Poprosíme Vám o dodržiavanie všetkých hygienických nariadení a predovšetkým R-O-R (ruky-odstup-rúško).2020-9-4

 • ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ (ŠKD) pre žiakov 1. ročníka

Oznamujeme rodičom, že od 7.9.2020 sú VŠETKY deti, ktorých zákonní zástupcovia odovzdali prihlášku do ŠKD, prijaté a od tohto dátumu môžu deti ŠKD navštevovať. Rozhodnutie Vám bude zaslané poštou v termíne 8. - 11.9.2020.2020-9-4

Pre prihlásené deti bude v období 24. - 31.8.2020 prevádzka MŠ v čase od 6:30 do 15:30.

 • Projekt "Gesto pre rodičov - Čarovná knižnica" je opäť NÁŠ!!! Ďakujeme ;-) 2020-9-2

 • ŽIADOSTI O PRIJATIE ŽIAKA ZŠ NA PRAVIDELNÉ ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE od 2.9.2020

Vedúca Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Udiča žiada zákonných zástupcov žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, aby si v termíne 18. - 21.8.2020 v čase 7:00 - 14:00 prišli po Žiadosť o prijatie žiaka na pravidelné stravovanie - "PRIHLÁŠKU NA STRAVU". Žiadosť ("prihlášku") si môžete aj stiahnuť vo formáte doc alebo vo formáte pdf.

Deti MŠ sú na stravu automaticky prihlásené hneď po nástupe.

UPOZORNENIE: Bez kompletne vyplnenej a odovzdanej žiadosti ("prihlášky") nebude žiakovi ZŠ od 2.9.2020 strava poskytnutá!

Vážení rodičia, keďže v období pred koncom školského roka nechodili všetci žiaci do školy, bolo pre nás problematické zabezpečiť každoročnú možnosť výhodnej objednávky školských zošitov a potrieb pre žiakov na nasledujúci školský rok. Z toho dôvodu, MIMORIADNE, zverejňujeme súpis zošitov a potrieb pre jednotlivé ročníky a zároveň Vás prosíme o ich kúpu tak, aby ich Vaše dieťa malo už v čase nástupu do školy, t.j. 2. septembra 2020.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.    Kolektív ZŠ s MŠ Udiča

OZNAM

INÉ:

Presvedčili sa o tom naši žiaci, celé rodiny, ba aj pani učiteľky, ktorí počas „učenia sa doma“ zdolávali výzvu, "cestovali" po celom dome a hľadali výrobky vyrobené v čo možno najväčšom počte krajín a štátov sveta. Účasť bola nečakaná, až 70 súťažiacich - úžasné! Tu sú výsledky...

Presvedčili sa o tom naši žiaci, ktorí počas „učenia sa doma“ vyrobili raketu z jednoduchých pomôcok. Pozrite si ich videá, sú naozaj super!

 • Blahoželáme a ďakujeme žiakom, ktorí nás včera (23.4.2020) úspešne reprezentovali krajskom kole súťaže "Čo vieš o hviezdach?", ktoré sa kolalo online. Sme na Vás pyšní! :-)
 • Možnosť poukázať 2 % dane za uplynulý rok v prospech SRRZ - RZ pri ZŠ s MŠ Udiča - nové informácie
 • Upozorňujeme Vás - na zobrazenie zverejneného obsahu domácej prípravy Vašich detí od vyučujúcich využívajte predovšetkým stolový PC, notebook alebo tablet. Mobilné telefóny, žiaľ, zobrazujú zverejnený obsah v rozhádzanom poradí, preto môže dochádzať k neprehľadnosti. Ďakujeme za pochopenie a zároveň aj za spoluprácu.
 • Nový portál www.ucimenadialku.sk - viac informácií
 • ZADANIA PRE ŽIAKOV NA DOMÁCE VZDELÁVANIE nájdete aj TU alebo na záložke vľavo.
 • INFORMÁCIE, POKYNY a NÁVODY alebo nové ďalšie NÁMETY na obohatenie domácej prípravy nájdete tiež v záložke vľavo alebo TU.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY - pokyny: