Školský klub detí

Charakteristika ŠKD

Náš školský klub detí tvorí v zmysle zákona o školských kluboch detí integrálnu súčasť školy. Vo vhodnom prostredí ponúka činnosti podnetné, zaujímavé, obsahovo bohaté a poskytuje deťom bezpečné prostredie z hľadiska fyzického, emocionálneho a sociálneho. Vychováva deti k zmysluplnému využívaniu voľného času tak, aby sa deti prirodzeným detským spôsobom mohli prejavovať, zamestnávať sa a hrať. V tomto školskom roku uskutočňujeme výchovno–vzdelávaciu činnosť klubu v zmysle VP ŠKD s názvom Dúha poznania.

Klub navštevujú deti obce Udiča a jej miestnych častí – Upohlav, Uhry, Prosné.

I. oddelenie

Vedúca oddelenia: Mgr. Janka Gašpárková

II. oddelenie

Vedúca oddelenia: Božena Kováčiková

Výchova a činnosť v školskom klube detí sa delí na:

  • rekreačnú a oddychovú činnosť,
  • záujmovú činnosť,
  • prípravu na vyučovanie.

Zameranie činnosti ŠKD – rozpracované na dni v týždni

Výchovno–vzdelávací proces realizujeme tak, že počas dvoch týždňov v rámci oddychovo-relaxačnej a záujmovej činnosti striedame vzdelávaciu, spoločenskovednú, pracovno–technickú, prírodovedno–environmentálnu, výtvarnú, hudobnú, literárno–dramatickú, dopravnú a športovú oblasť. Jednotlivé dni sme si nazvali podľa prioritnej výchovy ktorú plníme. Deti tým získali prehľad o činnosti a tak vedia, v ktorý deň čo robíme a môžu sa tešiť na svoje obľúbené Vševedkovo v pondelok, tvorivý utorok, športovú stredu, výtvarný štvrtok a prírodovedný piatok.

Ekonomické podmienky:

Bližšie informácie: Finančné príspevky – VZN Obce Udiča o výške príspevku

Podmienky prijímania žiakov do ŠKD:

Bližšie informácie: TU