Školská jedáleň

Informácie k štátnej dotácii na podporu k stravovacím návykom dieťaťa a prihláška na stravovanie v školskej jedálni od 1. septembra 2021

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka účinného od 01.09.2021 si Vás dovoľujeme informovať:

 • Dotácia je určená:
 • deťom navštevujúcim posledný ročník MŠ (predškolákom) do dovŕšenia 6 rokov,
 • všetkým žiakom navštevujúcim ZŠ a stravujúcim sa v školskej jedálni, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus.
 • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,30 €, je určená na obed a iné jedlo. Poskytuje sa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a súčasne v škole odobral obed. Iné jedlo - podľa platnej školskej legislatívy je doplnkové jedlo (desiata a olovrant). Podmienkou pre uplatnenie dotácie aj v MŠ je odobratie obeda.

Zákonný zástupca dieťaťa prijatého do zariadenia školského stravovania Rozhodnutím riaditeľky ZŠ s MŠ Udiča o prijatí  na pravidelné stravovanie v školskej jedálni (§ 5, odsek 1 a odsek 6. a) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je povinný prihlasovať a odhlasovať dieťa zo stravy. Za neodhlásenú a neodobranú stravu je zákonný zástupca žiaka/ dieťaťa povinný uhradiť plnú sumu (1,30 € dotácia + ostatné doplnkové a režijné poplatky).

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. v § 140 a 141 hovorí o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v ŠJ.
 • Zákon nepripúšťa, aby sa strava vyrobená v školskej jedálni konzumovala v domácom prostredí. V prípade, že dieťa náhle ochorie a nie je možné ho v daný deň zo stravy odhlásiť, môže rodič požiadať o poskytnutie stravy domov. V ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole alebo v školskom zariadení, je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť. Neodhlásená strava sa vydáva do obedára v ŠJ do 13:30 hod.
Strava sa odhlasuje: deň vopred, do 14:00  výlučne na telefónnom čísle 042/43 83 481 – ŠJ.

Poznámka: V prípade úpravy výšky finančného pásma na nákup potravín, bude upravená aj výška doplatku zákonných zástupcov.

V Udiči 02.09.2021   Mgr. Marika Hajdúchová, riaditeľka školy

Prihláška na stravovanie sa žiaka v školskej jedálni

 

OZNAM

na základe požiadavky rodičov sme prehodnotili možnosť odhlasovať stravníka zo stravy a dohodli sme nasledovné:

Stravník (dieťa MŠ, žiak ZŠ, aj dospelá osoba) sa môže zo stravy odhlásiť

 • deň vopred.

OZNAM

Zákon č. 245/2008 Z.z. v § 140 a 141 hovorí o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v ŠJ.

Zákon nepripúšťa, aby sa strava vyrobená v školskej jedálni konzumovala v domácom prostredí. Stravovanie stravníkov v ŠJ má aj výchovný charakter. Pri prenose stravy nie je možné dodržať všetky hygienické predpisy.

V prípade, že dieťa náhle ochorie a nie je možné ho v daný deň zo stravy odhlásiť, môže rodič požiadať o poskytnutie stravy domov. V ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole alebo v školskom zariadení, je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Mária Škundová, vedúca školskej jedálne

Našim pani kuchárkam by sme sa chceli poďakovať za výborné jedlo, ktoré pre nás starostlivo pripravujú a týmto vyzvať žiakov aj rodičov o dodržiavanie nasledovných pokynov:

 1. Poštové poukážky na stravu sa rozdávajú žiakom okolo 12. dňa v mesiaci.
 2. Poukážku prosím uhraďte do 15. dňa v mesiaci.
 3. Ústrižok z pošty alebo výpis z internetu treba doniesť do ŠJ do konca mesiaca. Na základe doneseného výpisu vedúca ŠJ odovzdá stravenky.
 4. Obedy sa odhlasujú deň vopred (zápis do zošita, ktorý je priamo v jedálni) alebo  v daný deň najneskôr  však ráno do 7:15 hod. Možnosť odhlásenia je aj telefonicky na t. č. školskej jedálne.
 5. Včas neodhlásená strava sa vydáva do obedárov od 11:30 do 13:30 hod.
 6. Preplatky, resp. nedoplatky za obedy budú zohľadnené v inkase na nasledujúci mesiac.

Za včasné plnenie pokynov ďakujeme a prajeme Vám dobrú chuť!

Jedálny lístok - klik SEM

Tlačivá

Všetky tlačivá týkajúce sa školského stravovania (prihlášky a odhlášky) nájdete v záložke "Tlačivá na stiahnutie".