DOMÁCE VZDELÁVANIE - ZADANIA - 1. a 2. stupeň

Zadania pre domáce (dištančné) vzdelávanie
1. ročník     2. ročník
3. ročník      4. ročník
5. ročník     6. ročník
7. ročník            8. ročník
9. ročník

Týždenný rozvrh online hodín - 1. a 2. stupeň (11.1.2021 - do odvolania)

Vzdelávanie žiakov prostredníctvom online hodiny bude žiakom vždy vopred oznámené a pred prvou hodinou im bude zaslaný mail s inštrukciami. Ďalšie online vzdelávanie bude prebiehať vždy prostredníctvom už známeho linku (odkazu) s možnosťou pripojenia sa.

Účasť na online vzdelávaní je pre žiakov povinná, pretože vyučovanie pokračuje, zmenila sa iba forma z prezenčnej na dištančnú. V prípade, že sa žiak nemôže alebo nemohol hodiny zúčastniť, informuje vyučujúceho o tejto skutočnosti samotný žiak alebo jeho zákonný zástupca.

Ak hodina nebude odučená online, žiak sa vzdeláva v domácom prostredí samostatne, s využitím výučbových materiálov, ktoré mu poslala vyučujúca a sú zverejnené v časti "Domáce vzdelávanie - zadania - 1. a 2. stupeň/príslušný ročník/príslušný predmet"

Pozn.: Žiaci majú v časovej dotácii 60 minút na vyučovaciu hodinu v rámci rozvrhu online vzdelávania zahrnutý čas na:

  • úvodný rozhovor,

  • samotnú online hodinu - vyučovanie,

  • samostatnú prácu na zadaniach, pracovných listoch,

  • konzultácie s vyučujúcou, so spolužiakmi k téme učiva.

Učiteľov 1. a 2. stupňa môžu zákonní zástupcovia žiakov kontaktovať v čase 7:00 - 15:00 prostredníctvom mailových adries alebo prostredníctvom vopred dohodnutých komunikačných nástrojov (telefonicky, SMS, ...).

Žiaci môžu na komunikáciu s vyučujúcimi využívať čas predovšetkým 7:30 - 13:30, ale samozrejme, v prípade potreby, kontaktujú vyučujúcu aj v inom čase.