Spolupráca s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie

Projekt "Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja dalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie" - VÚDPaP

Naša škola nadviazala spoluprácu s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v rámci národného projektu „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“.

Jednou z úloh národného projektu je zabezpečiť štandardizáciu psychologických, špeciálno-pedagogických a sociálno-pedagogických diagnostických nástrojov potrebných pre efektívnu identifikáciu potrieb žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Za týmto účelom VÚDPaP nadviazal spoluprácu s viac ako päťdesiatimi externými expertmi z poradenských zariadení a vysokých škôl po celom Slovensku. Súčasťou spolupráce sú aj základné školy po celom Slovensku. V základných školách sa bude realizovať zber dát za účelom štandardizácie štyroch diagnostických nástrojov:

  • Test cesty
  • Pamäťový test učenia
  • Škála miesta kontroly
  • a Dotazník sebahodnotenia a školskej úspešnosti detí.

Tieto nástroje sú určené pre žiakov 4. – 9. ročníka, v našej škole to budú žiaci 5. - 7. ročníka.

Plánovaný zber dát bude prebiehať v marci a apríli 2022.

Zber dát realizujeme za pomoci skúsených vyškolených administrátorov – študentov psychológie.

Testovanie žiakov podlieha súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa. Preto boli zákonným zástupcom prostredníctvom žiakov odoslané obálky, ktoré obsahovali: sprievodné listy, informované súhlasy a anamnestické dotazníky pre zákonných zástupcov.

Získané dáta z testovania budú anonymizované a použité len pre účely overenia a štandardizácie spomínaných diagnostických nástrojov.  

Administrácia dotazníkov bude trvať najviac 1 vyučovaciu hodinu.

Väčšina dotazníkov je administrovaná skupinovo (naraz celej triede).

Pamäťový test učenia a Test cesty predpokladajú u malého počtu žiakov aj individuálnu administráciu v dopoludňajších hodinách.

Taktiež u malého počtu žiakov 7. ročníka bude po 6 týždňoch prebehnúť opakované skupinové meranie.

Viac informácii o tomto národnom projekte a spomínanej štandardizácii nájdete tiež na webovej stránke VÚDPaP.