Známky

Vážení rodičia,

priamo na internete prostredníctvom INTERNETOVEJ ŽIACKEJ KNIŽKY (IŽK).

Údaje budú aktualizované, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

 

Postup prihlásenia sa do IŽK

Po kliknutí na odkaz "Vstup do internetovej žiackej knižky" budete presmerovaní na stránku zsmsudica.edupage.sk, kde si v ľavom menu vyberiete odkaz PRIHLÁSENIE a zadáte prihlasovacie meno a heslo, ktoré Vám bolo odovzdané osobne triednym učiteľom Vášho dieťaťa, alebo ste ho obdržali v zalepenej obálke.

Pri vypĺňaní prihlasovacích údajov dodržiavajte malé a veľké písmená. Po ukončení prezerania IŽK sa nezabudnite opäť cez odkaz PRIHLÁSENIE odhlásiť.

 

V s t u p   d o   i n t e r n e t o v e j   ž i a c k e j   k n i ž k y (I Ž K)

 

V prípade straty prihlasovacích údajov, kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa alebo priamo riaditeľku školy.


Výpis klasifikácie, správania a dochádzky za 1. polrok školského roka

Na konci 1. polroka žiaci škôl nedostanú riadne vysvedčenia, ak o jeho vydanie písomne nepožiada zákonný zástupca žiaka.
Zrušenie vydávania polročných vysvedčení upravuje § 55 ods. (10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2013/2014 si formu výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie žiaka určí škola resp. triedny učiteľ sám.  Tento výpis by sa nemal zamieňať s výpisom z katalógového listu alebo s výpisom z vysvedčenia.
Na rozdiel od vyššie uvedených dokumentov výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie nemusí obsahovať údaje o počte zameškaných hodín, prehľad o navštevovaných útvaroch záujmového vzdelávania, údaje, ktoré sa obvykle vpisujú do doložky a podobne. Nakoľko výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie v zmysle zákona nie je verejnou listinou, neobsahuje ani odtlačok pečiatky a nie je potrebné, aby ho podpisoval štatutárny orgán školy, teda riaditeľ školy.
Oboznámenie rodiča so slovným hodnotením alebo klasifikáciou je možné realizovať napríklad aj prostredníctvom žiackej knižky. V prípade, ak riaditeľ školy určí formu výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie, je táto záväzná pre konkrétnu organizáciu.

Odkazy na legislatívu: