Zápis do 1. ročníka 

Zápis do 1. ročníka s nástupom od 1. septembra 2022 2022-03-31

Základná škola s materskou školou Udiča oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka (na školský rok 2022/2023)  bude  formou  podania  elektronickej  prihlášky v období od 1. do 30. apríla 2022.

 • Formulár elektronickej prihlášky - elektronické prihlasovanie bolo možné do 30.4.2022

Doklady posielané do školy elektronickou poštou nie je nutné podpisovať. Osobné stretnutia so zákonnými zástupcami za účelom dodatočného overenia údajov dieťaťa a zákonných zástupcov dieťaťa a prevzatia rozhodnutia o prijatí bude v máji 2022. O presnom termíne Vás bude škola informovať formou oznamu na webovom sídle školy.

 

Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, bude možné podať  prihlášku bez účasti dieťaťa v období od 1. do 29. apríla 2022 papierovou formou vhodením do schránky umiestnenej na budove školy alebo poštou na adresu školy:

Základná škola s materskou školou, Udiča 248, 018 01 Udiča, Heslo: „Zápis do 1. ročníka“

 • Formulár papierovej prihlášky (formát pdf ) - prihlasovanie bolo možné do 30.4.2022
 • Vyhlásenie o dohode zákonných zástupcov, že prihlášku podpíše iba jeden zákonný zástupca a že rozhodnutie bude doručené/odovzdané iba jednému zákonnému zástupcovi (formát doc)

Formulár papierovej prihlášky a vyhlásenie si môžete prevziať v škole po telefonickom dohovore na čísle 0948 300 531.

 

 • Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Písomné vyjadrenie poradenského centra predloží zákonný zástupca pri plánovanom osobnom stretnutí v máji 2022.

 

 • Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy, ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

Súhlasné vyjadrenie poradenského centra, všeobecného lekára pre deti a dorast ako aj potvrdenie predškolského zariadenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania predloží zákonný zástupca pri plánovanom osobnom stretnutí v máji 2022.

 

 • Usmernenie MŠVVaŠ  k zápisu do 1.ročníka

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky/

Základná škola vyžaduje pri zápise:

a) osobné údaje o dieťati v rozsahu

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť,

b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

 • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
 • adresa bydliska a druh pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

Podpisy zákonných zástupcov a doručovanie rozhodnutia

Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca. Podpísané vyhlásenie predloží jeden zo zákonných zástupcov pri zápise dieťaťa (príloha č. 3).

Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť (prevziať) len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke základnej školy (príloha č. 3).

Mgr. Marika Hajdúchová, riaditeľka školy

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnostika školskej spôsobilosti u detí v predškolskom veku a posúdenie vývinu detí