Zápis do 1. ročníka 2021-4-12

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich prvákov ZŠ s MŠ Udiča

Ak vaše dieťa dovŕši do 31.8.2021 šesť rokov a zároveň dosiahne školskú zrelosť, je Vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u Vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a Vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené, musíte ho zapísať do školy Vášho školského obvodu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.

Školský obvod ZŠ a MŠ Udiča: Udiča, Prosné, Uhry, Upohlav.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2021/2022 sa podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a po dohode so zriaďovateľom obce Udiča uskutoční v termíne od 12. apríla do 30. apríla 2021 bez osobnej prítomnosti detí.

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b):

1. osobné údaje o dieťati v rozsahu

a) meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),

b) dátum a miesto narodenia,

c) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

d) rodné číslo,

e) štátna príslušnosť,

f) národnosť

2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,

b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

c) kontakt na účely komunikácie (telefón, mail).

Zápis je možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi alebo ich kombináciou. Podľa odporúčaní MŠVVaŠ SR komunikácia ZŠ s MŠ Udiča a zákonných zástupcov bude prebiehať 2 spôsobmi:

 • prostredníctvom elektronického formulára cez školský informačný systém,

 • v papierovej podobe s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Zápis elektronickou formou

Zákonní zástupcovia môžu základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je zverejnený na webovom sídle školy.

Zápis papierovou formou

Ak zákonní zástupcovia nemajú možnosť elektronicky komunikovať so školou, môžu vyplniť formulár v papierovej podobe.

Formulár je potrebné vytlačiť, kompletne vyplniť v súlade s platnými dokladmi zákonných zástupcov (občiansky preukaz) a  dieťaťa (rodný list), podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa a následne ho doručiť do školy podľa pokynu riaditeľa školy:

 • poštovou zásielkou na adresu: ZŠ s MŠ Udiča, Udiča č. 248, Udiča 018 01, na obálku napíšte "ZÁPIS",

 • v obálke, ktorú vhodíte do schránky umiestnenej pri vchode do budovy ZŠ s MŠ Udiča, na obálku napíšte "ZÁPIS".

Všetky kontakty so školou sa uskutočňujú, čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

 

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyplnia elektronickú/papierovú prihlášku a doložia aj písomné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31.8.2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do nultého ročníka, takéto dieťa:

 • na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast

 • a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu

 • pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Ak po vydaní rozhodnutia o neprijatí žiaka do školy zákonný zástupca zmení svoje pôvodné rozhodnutie o pokračovaní jeho dieťaťa v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, a rozhodne sa, že trvá na tom, aby dieťa začalo plniť povinnú školskú dochádzku, riaditeľ základnej školy bude v danej veci rozhodovať opätovne.

 

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (Predčasné zaškolenie päťročných detí)

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť:

 • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení (napr. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Považskej Bystrici),

 • a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

V tomto prípade vyplňte formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do 1. ročníka (elektronickú/ papierovú verziu), viď. vyššie; do poznámky uveďte "Skoršie zaškolenie".

 

Čo s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť na plnenie povinnej školskej dochádzky, a žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu).

Pri zápise zákonní zástupcovia oznámia, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiadajú riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

V tomto prípade vyplňte formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do 1. ročníka (elektronickú/ papierovú verziu), viď. vyššie; do poznámky uveďte "Pobyt v zahraničí".

 

Rozhodnutie o prijatí

V prípade, ak bude mať riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna 2021.

Následne do 30. júna 2021 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

 

Podpisy zákonných zástupcov a doručovanie rozhodnutia

Aj v prípade, ak sa zápisu zúčastní s dieťaťom len jeden zákonný zástupca, je vhodné, aby mala škola k dispozícii aj súhlas druhého zákonného zástupcu. Zápis na základe súhlasu len jedného zákonného zástupcu neznamená sám o sebe automaticky neplatnosť.

Vzhľadom na to, že rodičovské práva majú obaja zákonní zástupcovia, rozhodnutie o prijatí bude odoslané obom zákonným zástupcom.

Ak zákonný zástupca, ktorý sa zúčastní zápisu, nemá k dispozícii doručovaciu adresu druhého zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy zriadenej obcou ako správny orgán má možnosť požadovať súčinnosť v rozsahu podľa § 32 ods. 3 Správneho poriadku.

Ak riaditeľ základnej školy doručovaciu adresu druhého zákonného zástupcu nemá, resp. ani ju nezíska, rozhodnutie o prijatí sa doručí tomu zákonnému zástupcovi, ktorý sa s dieťaťom zúčastnil zápisu.

Oznamovanie rozhodnutia obom zákonným zástupcom má význam aj z toho hľadiska, že každý individuálne môže proti rozhodnutiu o prijatí podať odvolanie, prípadne následne podať správnu žalobu. Ak sa ani jeden zákonný zástupca proti rozhodnutiu o prijatí neodvolá, ani nepodá návrh na súd, týmto spôsobom mlčky prejavil súhlas s rozhodnutím druhého zákonného zástupcu (s výberom školy).

 

Ďalšie informácie a legislatíva k zápisu detí

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu Vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:

 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;

 • Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;

 • Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

V Udiči, 12.04.2021    PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy