Zápis do 1. ročníka

Dňa 15. apríla 2019 sa uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy.

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2019 šesť rokov, je Vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u Vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a Vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené, musíte ho zapísať do školy Vášho školského obvodu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.

Školský obvod ZŠ a MŠ Udiča: Udiča, Prosné, Uhry, Upohlav.

 

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši 6 rokov. Na zápis prichádza dieťa so zákonnými zástupcami.

 

Čo treba so sebou priniesť na zápis?

 • občiansky preukaz zákonných zástupcov,
 • rodný list dieťaťa,
 • vyplnené tlačivá (tlačivá boli odoslané každému predškolákovi v obálke, alebo si ich môžete stiahnuť TU - Tlačivá k zápisu do 1. ročníka) - žiadosť o prijatie do 1. ročníka ZŠ, zápisný list, žiadosť a iné,
 • doklad o zdravotnom stave dieťaťa, ak sa to vyžaduje podľa osobitného predpisu (odklad školskej dochádzky, integrácia dieťaťa),
 • prípadne Súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa.

Pri zápise dieťaťa do ZŠ je nevyhnutná dohoda oboch rodičov o konkrétnej ZŠ, do ktorej bude dieťa zapísané, preto žiadosť o prijatie podpisujú obidvaja rodičia.

Ak nie je možné zabezpečiť z vážnych dôvodov podpis jedného z rodičov na žiadosti, zapisujúci rodič doloží k žiadosti o prijatie splnomocnenie druhého rodiča.

 

Legislatíva k zápisu detí

Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu Vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:

 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
 • Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
 • Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Čo robiť v prípade, že dieťa ešte nie je dostatočne zrelé na školskú dochádzku?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad povinnej školskej dochádzky je:

 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater),
 • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení (napr. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Považskej Bystrici).

Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. 

V prípade záujmu o odklad začiatku plnenia školskej dochádzky je potrebné priniesť na zápis vypísanú Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky spolu s vyjadrením príslušného CPPPaP a lekára.

 

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť:

 • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení (napr. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Považskej Bystrici),
 • a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Čo s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť na plnenie povinnej školskej dochádzky, a žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu).

Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.