Predmety a skratky predmetov

Názov predmetu / ročník (trieda)

Skratka

2. cudzí jazyk - nemecký jazyk (7. - ročník)

NJD

Anglický jazyk (5. - 7. ročník)

ANJ

Anglický jazyk (1. cudzí jazyk) (9. ročník)

1AJ

Biológia

BIO

Dejepis

DEJ

Environmentálna výchova

ENV 

Etická výchova

ETV

Funkčná gramotnosť

FUG

Fyzika

FYZ

Geografia

GEG

Hravé čítanie

HRC

Hudobná výchova

HUV

Chémia

CHE

Informatika

INF

Konverzácia v anglickom jazyku

KAJ

Maľovaná abeceda

MAA

Matematika

MAT

Matematika okolo nás

MON

Mediálna výchova

MDV

Náboženská výchova

NBV

Nemecký jazyk (2. cudzí jazyk) (9. ročník)

2NJ

Občianska náuka

OBN

Pátranie v literatúre

LIP

Pracovné vyučovanie

PVC

Praktická matematika

PCQ

Prvouka

PVO

Prírodoveda

PDA

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

Sociálna výchova

VSO

Spoločenská etiketa

EIS

Svet práce

SEE

Technika

THD

Telesná a športová výchova (1. - 9. ročník)

TSV

Triednická hodina

THF

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

TBZ

Tvorivé písanie

TOF

Vlastiveda

VLA

Výchova umením

VUM

Výtvarná výchova

VYV

 

Názov prierezovej témy

Skratka

Environmentálna výchova

ENV

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

DVA

Mediálna výchova

MDV

Multikultúrna výchova

MUV

Ochrana života a zdravia

OZO

Osobnostný a sociálny rozvoj

OSR

Regionálna výchova a ľudová kultúra

RLK

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

VMR