Vyučovacie predmety a schválené skratky používané v školskom roku 2017/2018

Názov predmetu / ročník (trieda) Skratka
2. cudzí jazyk - nemecký jazyk (7. - ročník) NJD
Anglický jazyk (5. - 7. ročník) ANJ
Anglický jazyk (1. cudzí jazyk) (4. ročník a 8. - 9. ročník) 1AJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Environmentálna výchova ENV 
Etická výchova ETV
Funkčná gramotnosť FUG
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hravé čítanie HRC
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Maľovaná abeceda MAA
Matematika MAT
Matematika okolo nás MON
Mediálna výchova MDV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk (2. cudzí jazyk) (8. - 9. ročník) 2NJ
Občianska náuka OBN
Pátranie v literatúre LIP
Pracovné vyučovanie PVC
Praktická matematika PCQ
Prvouka PVO
Prírodoveda PDA
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna výchova VSO
Spoločenská etiketa EIS
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova (1. a 3. ročník a 5. - 9. ročník) TSV
Telesná výchova (4. ročník) TEV
Triednická hodina THF
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ
Tvorivé písanie TOF
Učíme sa s počítačom UCP
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

 

Názov prierezovej témy Skratka
Environmentálna výchova ENV
Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke DVA
Mediálna výchova MDV
Multikultúrna výchova MUV
Ochrana života a zdravia OZO
Osobnostný a sociálny rozvoj OSR
Regionálna výchova a ľudová kultúra RLK
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR