Vyučovanie od 1.6.2020

Informácie pre rodičov v súvislosti s otvorením MŠ a ZŠ od 1. júna 2020

V súlade s rozhodnutím ministra školstva a zriaďovateľa ZŠ s MŠ Udiča Obce Udiča bude od 1. júna 2020 obnovené vyučovanie v ZŠ a výchova a vzdelávanie v MŠ v obmedzenom režime nasledovne:

Materská škola:

 • MŠ je v prevádzke od 6:00 do 12:00 hod. v dvoch oddeleniach (obmedzené priestorové a personálne kapacity),
 • minimálny počet detí potrebný na otvorenie MŠ je 10,
 • maximálny počet detí v jednom oddelení MŠ je 15,
 • do MŠ sa prednostne umiestnia deti podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra školstva:
 1. deti zamestnancov v 1. línii – zdravotníci, policajti, hasiči, predavači
 2. deti oboch zamestnaných rodičov
 3. deti rodičov, z ktorých jeden je na materskej/rodičovskej dovolenke
 4. deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 60 rokov.

Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ:

 • v prípade záujmu telefonicky prihlási dieťa (kontaktovaní budú zástupkyňou riaditeľky školy pre materskú školu) na prezenčnú formu výchovy a vzdelávania do 26.5.2020 do 12:00 hod., oznámiť čas príchodu dieťaťa do MŠ,
 • pri prvom príchode dieťaťa do MŠ odovzdá vyplnené Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo vo formáte doc alebo vo formáte pdf),
 • okrem bežných vecí dieťaťa (prezuvky, náhradné oblečenie) zabezpečí dieťaťu do skrinky druhé náhradné rúško, balík hygienických vreckoviek,
 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • dodržiava pokyny riaditeľa ZŠ s MŠ Udiča, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ s MŠ na obdobie do konca školského roku 2019/2020,
 • pri ceste do školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ; sprevádzajúca osoba sa nepohybujú vo vnútorných priestoroch školy a minimalizuje zhromažďovanie sa osôb a kontakt medzi osobami pred budovou školy, ostatnými vonkajšími priestormi školy a v jej areáli,
 • odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra,
 • predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek alebo pomôcok z domáceho prostredia do MŠ,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Základná škola:

 • ZŠ je v prevádzke od 7:00 do 13:30 hod.,
 • Vyučovanie:
 • pre ročníky 1.- 4. ročník trvá od 7:30 do 11:00 hod.,

 • pre ročníky 5. ročník. trvá od 7:30 do 12:00 hod.,

 • Príchod žiakov do školy bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

1.– 2. ročník: 7:00 – 7:10

3. - 4. ročník: 7:10 – 7:20

5. ročník:      7:20 – 7:30

 • maximálny počet žiakov v jednej triede ZŠ je 20,
 • do ZŠ sa prednostne umiestnia deti podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra školstva:
 1. deti zamestnancov v 1. línii – zdravotníci, policajti, hasiči, predavači
 2. deti oboch zamestnaných rodičov
 3. deti rodičov, z ktorých jeden je na materskej/rodičovskej dovolenke
 4. deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 60 rokov.
 • dozor nad žiakmi do odchodu autobusov bude zabezpečený.

Školská jedáleň

 • školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe iba pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy vyučovania.

Školský klub detí

 • na základe rozhodnutia zriaďovateľa a v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, ŠKD nebude v prevádzke.

Zákonný zástupca žiaka v ZŠ:

 • v prípade záujmu elektronicky prostredníctvom prístupu do Internetovej žiackej knižky (IŽK) ZŠ s MŠ Udiča prihlási dieťa na prezenčnú formu vyučovania 26.5.2020 do 12:00 hod.,
 • pri prvom príchode žiaka do ZŠ odovzdá vyplnené Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo vo formáte doc alebo vo formáte pdf),
 • okrem bežných vecí žiaka (prezuvky, telocvičný úbor, pomôcky na výtvarnú výchovu) zabezpečí žiakovi druhé náhradné rúško, balík hygienických vreckoviek,
 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode, príp. sprevádzaní žiaka do školy a  pri odchode dieťaťa zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • dodržiava pokyny riaditeľa ZŠ s MŠ Udiča, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ s MŠ na obdobie do konca školského roku 2019/2020,
 • pri ceste do školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ; sprevádzajúca osoba sa nepohybujú vo vnútorných priestoroch školy a minimalizuje zhromažďovanie sa osôb a kontakt medzi osobami pred budovou školy, ostatnými vonkajšími priestormi školy a v jej areáli,
 • odovzdáva svoje dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty,
 • predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej

zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

V Udiči 21.5.2020              PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka ZŠ s MŠ Udiča