Rozvrh a informácie od 4.5.2020

Informácie pre rodičov - 29.4.2020

Vážení rodičia!

Ministerstvo školstva spolu s ŠPU 28.4.2020 vydalo Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v šk. r. 2019/ 2020, ktoré „má byť nástrojom, ako v tomto období zosúladiť vzdelávacie prostredie žiakov.

V kontexte Usmernenia dištančná forma vyučovania (domáce vyučovanie) bude prebiehať NAĎALEJ nasledovne:

  • Učebné materiály jednotlivých predmetov na celý kalendárny týždeň budú žiakom sprístupnené na internetovej stránke školy vždy v pondelok v popoludňajších hodinách, prípadne deň vopred, podľa Rozvrhu hodín počas prerušenia vyučovania so striedaním vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov „Nový rozvrh hodín“.
  • Každý deň sa venovať učivu v predmetoch podľa „Nového rozvrhu hodín“
  • Pracovať systematicky, čo najviac samostatne podľa svojich možností a schopností , vlastným pracovným tempom.
  • Sústrediť sa najmä na prácu, ktorá je terminovaná a bude hodnotená. Nie je nutné vypracovať všetky zadané cvičenia a úlohy.
  • V prípade akejkoľvek nejasnosti, problému sa telefonicky alebo prostredníctvom emailu spojiť a komunikovať s vyučujúcou daného predmetu, prípadne s vedením školy.
  • Nájsť si čas na oddych, šport, vlastné záľuby.
  • Rodičia, prosím, dohliadajte na pravidelnosť a systematickosť práce svojich detí, buďte trpezliví, láskaví, ale aj dôslední.

PaedDr. J. Beláková, riaditeľka školy

 

Rozvrh hodín počas prerušenia vyučovania so striedaním vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov „Nový rozvrh hodín“