Organizačné podmienky a pokyny na školský rok 2021/2022 2021-9-10

ŠKOLSKÝ SEMAFOR a ORGANIZAČNÉ POKYNY a PODMIENKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 - aktualizácia 27.2.2021

(vo formáte pdf) + NAJNOVŠIE ZMENY Infografika

Vypracované v súlade so Školským semaforom na školský rok 2021/2022 manuálom pre všetky druhy škôl a školských zariadení vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 25.2.2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zostavilo manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. Sumarizuje prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19. V prípade potreby, môžu zriaďovatelia škôl a školských zariadení konzultovať svoje kroky s miestne príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Aktuálna verzia manuálu je platná a účinná po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle ministerstva: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

Verzia 2.0 manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, nového Návrhu aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 119/2022 zo dňa 23.2.2022 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnenej dňa 25.2.2022. Manuál je aktualizovaný k 25. 2. 2022 z dôvodu úpravy karanténnych opatrení a zavedenia individuálnej izolácie pozitívneho na ochorenie COVID-19 v školách a na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 26/2022, zrušenia režimu OTP a úpravy režimu prekrytia horných dýchacích ciest v školách a školských zariadeniach.


V Udiči, 27.02.2022            Mgr. Marika Hajdúchová, riaditeľka školy