O Z N A M Y

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015

Dňa 2. septembra 2014 (utorok) sa začína nový školský rok. Organizácia vyučovania bude nasledovná:

Základná škola: 8:00 slávnostné otvorenie školského roka.

Žiaci 1. ročníka po úvodných informáciách oddídu v sprievode rodičov domov alebo do ŠKD.

  • 1. stupeň - vyučovanie v rozsahu 4 vyučovacie hodiny.
  • 2. stupeň - vyučovanie v rozsahu 5 vyučovacích hodín.

Žiaci si v prvý školský deň prinesú so sebou: prezuvky, vrecko na prezuvky, písacie potreby a školskú tašku na učebné pomôcky a učebnice.

Od 3. septembra bude vyučovanie podľa platného rozvrhu.

Materská škola: od 6:00 do 16:00 - prevádzka v normálnom režime.

Školský klub detí: dňa 2. septembra 2014 od 6:00 do 8:00 a od 10:00 do 16:00.

Od 3. septembra bude ŠKD v prevádzke podľa platného rozpisu.

Školská jedáleň: 2. septembra 2014 bude strava vydávaná žiakom 1. stupňa od 11:00 a žiakom 2. stupňa od 12:00.

 

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

 

OZNAM

Zákon č. 245/2008 Z.z. v § 140 a 141 hovorí o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v ŠJ.

Zákon nepripúšťa, aby sa strava vyrobená v školskej jedálni konzumovala v domácom prostredí. Stravovanie stravníkov v ŠJ má aj výchovný charakter. Pri prenose stravy nie je možné dodržať všetky hygienické predpisy.

V prípade, že dieťa náhle ochorie a nie je možné ho v daný deň zo stravy odhlásiť, môže rodič požiadať o poskytnutie stravy domov. V ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole alebo v školskom zariadení, je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Mária Kalivodová, vedúca školskej jedálne

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Udiča vzhľadom k zabráneniu zbytočným nedorozumeniam medzi školou a určeným zákonným zástupcom dieťaťa žiada rodičov o okamžité poskytnutie informácie (kópiu rozhodnutia súdu) o tom, komu bolo dieťa súdom zverené do opatery, prípadné iné dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa a žiaka navštevujúceho ZŠ s MŠ Udiča..

Za porozumenie ďakujeme.


KONTAKTY

Názov školy:

Základná škola s materskou školou Udiča

 

Adresa:

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

 

Telefonické kontakty:

042/43 83 181

0948/300 531- riaditeľka školy
042/42 61 656 - zástupkyňa riaditeľky školy
042/43 83 194 - materská škola
042/42 61 657 - ekonomický úsek
042/43 83 481 - školská jedáleň

Mail:

zssms.udica@gmail.com


Vítame Vás na internetovej stránke ZÁKLADNEJ ŠKOLY s MATERSKOU ŠKOLOU UDIČA