VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU UDIČA

O Z N A M Y

 

....už 8. decembra 2017 !!!

Príďte sa pozrieť, tešíme sa na Vás! :-)

 

PREDVIANOČNÉ AKTIVITY

Do príchodu Vianoc nám už veľa času neostáva, no my ho aj tak dokážeme využiť naplno.

Takže, čo nás čaká, kým prídu tie vytúžené VIANOČNÉ PRÁZDNINY?

 • Účinkovanie v kultúrnom programe pre osamelých občanov našej obce,
 • Mikuláš a jeho Mikulášska pošta s bohatou nádielkou,
 • projektový deň RETRO VIANOCE... Tešíme sa na Vás už od 10:00 v kultúrnom dome ;-),
 • školské kolo Matmatickej olympiády,
 • školské kolo Olympiády z dejepisu,
 • školské kolo Geografickej olympiády,
 • školské kolá Pytagoriády,
 • zasadnutie členov kolégia Zelenej školy,
 • prednášky pre žiakov so zamestnancami Regionílneho ústavu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici,
 • a na príchod Vianoc sa budeme tešiť na predvianočných triednych besiedkach.

 

PRÍSPEVOK NA ZRŠ

Na plenárnom ZRŠ, ktoré sa uskutočnilo 11.9.2017 sa rodičia uzniesli na výške príspevku do ZRŠ vo výške 10,00 € na žiaka. Príspevok bolo potrebné uhradiť najneskôr do konca novembra 2017 na ekonomickom úseku ZŠ s MŠ Udiča.

SRRZ – RZ pri ZŠ s MŠ Udiča týmto ďakuje všetkým rodičom (členom), ktorí si splnili včas svoju povinnosť.

Finančné prostriedky budú použité počas celého roka v rôznych podobách pre žiakov.

 

OZNAM

na základe požiadavky rodičov sme prehodnotili možnosť odhlasovať stravníka zo stravy a dohodli sme nasledovné:

Stravník (dieťa MŠ, žiak ZŠ, aj dospelá osoba) sa môže zo stravy odhlásiť

 • deň vopred,
 • vo výnimočnej situácii v daný deň v čase od 6:30 do 6:50. výlučne na telefónnom čísle 042/43 83 481 – školská jedáleň.

OZNAM

Zákon č. 245/2008 Z.z. v § 140 a 141 hovorí o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v ŠJ.

Zákon nepripúšťa, aby sa strava vyrobená v školskej jedálni konzumovala v domácom prostredí. Stravovanie stravníkov v ŠJ má aj výchovný charakter. Pri prenose stravy nie je možné dodržať všetky hygienické predpisy.

V prípade, že dieťa náhle ochorie a nie je možné ho v daný deň zo stravy odhlásiť, môže rodič požiadať o poskytnutie stravy domov. V ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole alebo v školskom zariadení, je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Mária Škundová, vedúca školskej jedálne

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Udiča vzhľadom k zabráneniu zbytočným nedorozumeniam medzi školou a určeným zákonným zástupcom dieťaťa žiada rodičov o okamžité poskytnutie informácie (kópiu rozhodnutia súdu) o tom, komu bolo dieťa súdom zverené do opatery, prípadné iné dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa a žiaka navštevujúceho ZŠ s MŠ Udiča..

Za porozumenie ďakujeme.


KONTAKTY

Názov školy

Základná škola s materskou školou Udiča

 

Adresa

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

 

Telefonické kontakty

042/43 83 181

0948/300 531- riaditeľka školy
042/42 61 656 - zástupkyňa riaditeľky školy
042/43 83 194 - materská škola
042/42 61 657 - ekonomický úsek
042/43 83 481 - školská jedáleň

Mail

zssms.udica@gmail.com


Nájdete nás aj na sociálnej sieti...