VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU UDIČA

O Z N A M Y

Slávnostná akadémia!

Žiaci, pedagogický zbor a vedenie Základnej školy s materskou školou Udiča Vás organizujú slávnostnú koncoročnú akadémiu, ktorá sa uskutoční

29. júna 2017 od 9:00 v DK Udiča.

 

Organizácia vyučovania ZŠ s MŠ Udiča 21. – 30.06. 2017

21. 06.

  • 1. stupeň - cvičenia v prírode v rozsahu 4. vyučovacie hodiny,
  • 2. stupeň - účelové cvičenia (teoretická časť) v rozsahu 5. vyučovacích hodín.

22. – 28.06. - výlety, triednické práce, odovzdávanie učebníc, príprava na akadémiu a pod. v rozsahu:

        1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny denne, 2. stupeň - 5 vyučovacích hodín denne.

        26. 06. - 2. stupeň - účelové cvičenia (v prípade priaznivého počasia - praktická časť; v prípade nepriaznivého počasia bude náhradný         termín a žiaci budú v škole) v rozsahu 5. vyučovacích hodín.

29.06. - slávnostná školská akadémia v  DK Udiča do cca. 12:00 (pre žiakov, zamestnancov a pozvaných hostí).

30. 06.

  • odovzdanie vysvedčení (7:30 – 10:00), 10:00 odchod domov na prázdniny.

            Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni budú môcť ísť na obed hneď po skončení vyučovania.

            Žiaci zo ŠKD pôjdu na obed o 11:00.

            V prípade, že by Vaše dieťa dňa 30.06.2017 neostávalo v ŠKD do 16:00, prosíme, oznámte písomne túto skutočnosť pani vychovávateľke Kováčikovej.

22. - 30.06.2016 bude ŠKD v prevádzke do 16:00.

Žiaci, ktorí z nejakých dôvodov (letná dovolenka, nemoc a iné.) neodovzdajú učebnice a neprevezmú vysvedčenie, urobia tak OSOBNE v termíne 03.07. – 07.07.2017 na ekonomickom úseku (podkrovie budovy) ZŠ s MŠ Udiča v čase 7:00 – 15:00.

 

OZNAM

na základe požiadavky rodičov sme prehodnotili možnosť odhlasovať stravníka zo stravy a dohodli sme nasledovné:

Stravník (dieťa MŠ, žiak ZŠ, aj dospelá osoba) sa môže zo stravy odhlásiť

  • deň vopred,
  • vo výnimočnej situácii v daný deň v čase od 6:30 do 6:50. výlučne na telefónnom čísle 042/43 83 481 – školská jedáleň.

OZNAM

Zákon č. 245/2008 Z.z. v § 140 a 141 hovorí o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v ŠJ.

Zákon nepripúšťa, aby sa strava vyrobená v školskej jedálni konzumovala v domácom prostredí. Stravovanie stravníkov v ŠJ má aj výchovný charakter. Pri prenose stravy nie je možné dodržať všetky hygienické predpisy.

V prípade, že dieťa náhle ochorie a nie je možné ho v daný deň zo stravy odhlásiť, môže rodič požiadať o poskytnutie stravy domov. V ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole alebo v školskom zariadení, je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Mária Škundová, vedúca školskej jedálne

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Udiča vzhľadom k zabráneniu zbytočným nedorozumeniam medzi školou a určeným zákonným zástupcom dieťaťa žiada rodičov o okamžité poskytnutie informácie (kópiu rozhodnutia súdu) o tom, komu bolo dieťa súdom zverené do opatery, prípadné iné dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa a žiaka navštevujúceho ZŠ s MŠ Udiča..

Za porozumenie ďakujeme.


KONTAKTY

Názov školy

Základná škola s materskou školou Udiča

 

Adresa

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

 

Telefonické kontakty

042/43 83 181

0948/300 531- riaditeľka školy
042/42 61 656 - zástupkyňa riaditeľky školy
042/43 83 194 - materská škola
042/42 61 657 - ekonomický úsek
042/43 83 481 - školská jedáleň

Mail

zssms.udica@gmail.com