O Z N A M Y

OZNAM

Žiaci, ktorí z nejakých dôvodov (letná dovolenka, nemoc a iné.) neodovzdajú učebnice a neprevezmú vysvedčenie, urobia tak OSOBNE v termíne 30.06. – 11.07.2014 na ekonomickom úseku (podkrovie budovy) ZŠ s MŠ Udiča v čase 7:00 – 15:00.

ZMENA

Oznamujeme Vám, že od 1. júna 2013 sme zmenili školskú mailovú adresu. Nová adresa je zssms.udica@gmail.com.

OZNAM

Oznamujeme Vám, že od 1. júna 2013 je možnosť opäť využívať priestory školskej jedálne na rôzne menšie rodinné oslavy.

Bližšie informácie a podmienky na telefónnom čísle riaditeľky školy.

OZNAM

Oznamujeme rodičom výskyt vší u žiakov. Preto dávame do pozornosti Dodatok č. 2 ku školskému poriadku - Prevencia a riešenie pedikulózy (zavšivenia) a žiadame o prísnu kontrolu a dodržiavanie pokynov.

OZNAM

Zákon č. 245/2008 Z.z. v § 140 a 141 hovorí o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v ŠJ.

Zákon nepripúšťa, aby sa strava vyrobená v školskej jedálni konzumovala v domácom prostredí. Stravovanie stravníkov v ŠJ má aj výchovný charakter. Pri prenose stravy nie je možné dodržať všetky hygienické predpisy.

V prípade, že dieťa náhle ochorie a nie je možné ho v daný deň zo stravy odhlásiť, môže rodič požiadať o poskytnutie stravy domov. V ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole alebo v školskom zariadení, je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Mária Kalivodová, vedúca školskej jedálne

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Udiča vzhľadom k zabráneniu zbytočným nedorozumeniam medzi školou a určeným zákonným zástupcom dieťaťa žiada rodičov o okamžité poskytnutie informácie (kópiu rozhodnutia súdu) o tom, komu bolo dieťa súdom zverené do opatery, prípadné iné dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa a žiaka navštevujúceho ZŠ s MŠ Udiča..

Za porozumenie ďakujeme.


KONTAKTY

Názov školy:

Základná škola s materskou školou Udiča

 

Adresa:

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

 

Telefonické kontakty:

042/43 83 181

0948/300 531- riaditeľka školy
042/42 61 656 - zástupkyňa riaditeľky školy
042/43 83 194 - materská škola
042/42 61 657 - ekonomický úsek
042/43 83 481 - školská jedáleň

Mail:

zssms.udica@gmail.com


Vítame Vás na internetovej stránke ZÁKLADNEJ ŠKOLY s MATERSKOU ŠKOLOU UDIČA