O Z N A M Y

2% dane

Vážení rodičia,
už od roku 2008 sa mnohí z Vás pomáhajú škole odvedením 2% zo svojich daní na účet nášho rodičovského združenia.
Vďaka takto získaným finančným prostriedkov sme počas uplynulých rokov mohli zabezpečiť nákup učebných pomôcok pre žiakov. Za túto pomoc Vám opätovne ďakujeme.
Zároveň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% zaplatenej dane nášmu Rodičovskému združeniu pri Základnej škole s materskou školou Udiča v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na ďalšie zlepšovanie vzdelávacích a pracovných podmienok našich detí.
V prípade, že sa rozhodnete takto pomôcť škole, vyplňte potrebné tlačivá a doručte ich daňovému úradu v mieste Vášho bydliska (ak ste zamestnanec) alebo vyplňte príslušné kolónky priamo v daňovom priznaní (ak ste podnikateľ).
Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť priamo z tejto stránky alebo si ich môžete vyzdvihnúť na ekonomickom úseku ZŠ Udiča. Okrem tlačív tu nájdete údaje o prijímateľovi 2 % z Vašich daní.
Za Vašu podporu a porozumenie Vám ďakujeme.
 

Príjímanie žiadostí do materskej školy

Príjímanie žiadostí o priajtie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2014/2015 s nástupom od 1. septembra 2014 je v termíne

15. februára - 15. marca 2014.

Žiadosti si môžete vyzdvihnúť v kancelárii ekonomického úseku alebo stiahnuť v záložke Tlačivá na stiahnutie.

 

1. KUCHÁRSKY "MŇAMKOPLES"

Dňa 18.01.2014 sa v sále DK Udiča uskutočnil 1. ročník plesu, ktorý kompletne zorganizovali zamestnanci školskej jedálne (výzdoba, obsluha, menu, tombola).

Riaditeľka školy im týmto vyslovuje uznanie a veľkú vďaku za vynaloženú iniciatívu a úsilie a verí, že získané prostriedky pomôžu obnoviť a skvalitniť vybavenie jedálne.

ZMENA

Oznamujeme Vám, že od 1. júna 2013 sme zmenili školskú mailovú adresu. Nová adresa je zssms.udica@gmail.com.

OZNAM

Oznamujeme Vám, že od 1. júna 2013 je možnosť opäť využívať priestory školskej jedálne na rôzne menšie rodinné oslavy.

Bližšie informácie a podmienky na telefónnom čísle riaditeľky školy.

OZNAM

Oznamujeme rodičom výskyt vší u žiakov. Preto dávame do pozornosti Dodatok č. 2 ku školskému poriadku - Prevencia a riešenie pedikulózy (zavšivenia) a žiadame o prísnu kontrolu a dodržiavanie pokynov.

OZNAM

Zákon č. 245/2008 Z.z. v § 140 a 141 hovorí o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v ŠJ.

Zákon nepripúšťa, aby sa strava vyrobená v školskej jedálni konzumovala v domácom prostredí. Stravovanie stravníkov v ŠJ má aj výchovný charakter. Pri prenose stravy nie je možné dodržať všetky hygienické predpisy.

V prípade, že dieťa náhle ochorie a nie je možné ho v daný deň zo stravy odhlásiť, môže rodič požiadať o poskytnutie stravy domov. V ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole alebo v školskom zariadení, je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Mária Kalivodová, vedúca školskej jedálne

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Udiča vzhľadom k zabráneniu zbytočným nedorozumeniam medzi školou a určeným zákonným zástupcom dieťaťa žiada rodičov o okamžité poskytnutie informácie (kópiu rozhodnutia súdu) o tom, komu bolo dieťa súdom zverené do opatery, prípadné iné dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa a žiaka navštevujúceho ZŠ s MŠ Udiča..

Za porozumenie ďakujeme.


KONTAKTY

Názov školy:

Základná škola s materskou školou Udiča

 

Adresa:

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

 

Telefonické kontakty:

042/43 83 181

0948/300 531- riaditeľka školy
042/42 61 656 - zástupkyňa riaditeľky školy
042/43 83 194 - materská škola
042/42 61 657 - ekonomický úsek
042/43 83 481 - školská jedáleň

Mail:

zssms.udica@gmail.com


Vítame Vás na internetovej stránke ZÁKLADNEJ ŠKOLY s MATERSKOU ŠKOLOU UDIČA