O Z N A M Y

1€ pre našu jedáleň

Naša škola sa rozhodla zapojiť všetkých našich rodičov, starých rodičov,  priateľov i bývalých žiakov do projektu nadácie Ľudia ľuďom „Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“.

V projekte nejde o vyzbieranie čo najvyššej sumy, ale o zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí bojujúcich za rovnakú vec. V našom prípade nám ide o nové okná a dvere do jedálne. Každé 1€ poslané z rôznych bankových účtov zvyšuje naše šance na výhru, takže skúste osloviť s prosbou o príspevok aj ostatných rodinných príslušníkov, priateľov či známych.

Presný návod ako prispieť na projekt alebo priamo cez nadáciu www.ludialudom.sk

CHCEM PRISPIEŤ

Termín: do 31.11.2014

Ď A K U J E M E !  :-)

 

OZNAM

Zákon č. 245/2008 Z.z. v § 140 a 141 hovorí o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v ŠJ.

Zákon nepripúšťa, aby sa strava vyrobená v školskej jedálni konzumovala v domácom prostredí. Stravovanie stravníkov v ŠJ má aj výchovný charakter. Pri prenose stravy nie je možné dodržať všetky hygienické predpisy.

V prípade, že dieťa náhle ochorie a nie je možné ho v daný deň zo stravy odhlásiť, môže rodič požiadať o poskytnutie stravy domov. V ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole alebo v školskom zariadení, je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Mária Kalivodová, vedúca školskej jedálne

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Udiča vzhľadom k zabráneniu zbytočným nedorozumeniam medzi školou a určeným zákonným zástupcom dieťaťa žiada rodičov o okamžité poskytnutie informácie (kópiu rozhodnutia súdu) o tom, komu bolo dieťa súdom zverené do opatery, prípadné iné dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa a žiaka navštevujúceho ZŠ s MŠ Udiča..

Za porozumenie ďakujeme.


KONTAKTY

Názov školy:

Základná škola s materskou školou Udiča

 

Adresa:

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

 

Telefonické kontakty:

042/43 83 181

0948/300 531- riaditeľka školy
042/42 61 656 - zástupkyňa riaditeľky školy
042/43 83 194 - materská škola
042/42 61 657 - ekonomický úsek
042/43 83 481 - školská jedáleň

Mail:

zssms.udica@gmail.com


Vítame Vás na internetovej stránke ZÁKLADNEJ ŠKOLY s MATERSKOU ŠKOLOU UDIČA