VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU UDIČA

O Z N A M Y

2% dane

Vážení rodičia,

už od roku 2008 sa mnohí z Vás pomáhajú škole odvedením 2% zo svojich daní na účet nášho rodičovského združenia.

Vďaka takto získaným finančným prostriedkov sme počas uplynulých rokov mohli zabezpečiť nákup učebných pomôcok pre žiakov. Za túto pomoc Vám opätovne ďakujeme.
Zároveň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% zaplatenej dane nášmu Rodičovskému združeniu pri Základnej škole s materskou školou Udiča v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Finančné prostriedky získané za rok 2014 a 2015 by sme chceli využiť na zriadenie detského dopravného ihriska pre materskú školu a školský klub detí.
V prípade, že sa rozhodnete takto pomôcť škole, vyplňte potrebné tlačivá a doručte ich daňovému úradu v mieste Vášho bydliska (ak ste zamestnanec) alebo vyplňte príslušné kolónky priamo v daňovom priznaní (ak ste podnikateľ).

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť priamo z tejto stránky (TU) alebo si ich môžete vyzdvihnúť na ekonomickom úseku ZŠ Udiča. Okrem tlačív tu nájdete údaje o prijímateľovi 2 % z Vašich daní.

Za Vašu podporu a porozumenie Vám ďakujeme.

OZNAM

na základe požiadavky rodičov sme prehodnotili možnosť odhlasovať stravníka zo stravy a dohodli sme nasledovné:

Stravník (dieťa MŠ, žiak ZŠ, aj dospelá osoba) sa môže zo stravy odhlásiť

  • deň vopred,
  • vo výnimočnej situácii v daný deň v čase od 6:30 do 6:50. výlučne na telefónnom čísle 042/43 83 481 – školská jedáleň.

OZNAM

Zákon č. 245/2008 Z.z. v § 140 a 141 hovorí o zariadeniach školského stravovania, ktoré sú zriadené na účely stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania, t.j. stravník sa stravuje v ŠJ.

Zákon nepripúšťa, aby sa strava vyrobená v školskej jedálni konzumovala v domácom prostredí. Stravovanie stravníkov v ŠJ má aj výchovný charakter. Pri prenose stravy nie je možné dodržať všetky hygienické predpisy.

V prípade, že dieťa náhle ochorie a nie je možné ho v daný deň zo stravy odhlásiť, môže rodič požiadať o poskytnutie stravy domov. V ostatné dni neprítomnosti dieťaťa v škole alebo v školskom zariadení, je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť.

Mária Škundová, vedúca školskej jedálne

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Udiča vzhľadom k zabráneniu zbytočným nedorozumeniam medzi školou a určeným zákonným zástupcom dieťaťa žiada rodičov o okamžité poskytnutie informácie (kópiu rozhodnutia súdu) o tom, komu bolo dieťa súdom zverené do opatery, prípadné iné dôležité informácie týkajúce sa dieťaťa a žiaka navštevujúceho ZŠ s MŠ Udiča..

Za porozumenie ďakujeme.


KONTAKTY

Názov školy

Základná škola s materskou školou Udiča

 

Adresa

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

 

Telefonické kontakty

042/43 83 181

0948/300 531- riaditeľka školy
042/42 61 656 - zástupkyňa riaditeľky školy
042/43 83 194 - materská škola
042/42 61 657 - ekonomický úsek
042/43 83 481 - školská jedáleň

Mail

zssms.udica@gmail.com