Zápis do MŠ

Zápis detí do materskej školy s nástupom od 1. septembra 2020

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, budúcich „škôlkarov“ ZŠ s MŠ Udiča,

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určil termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

V súlade s Rozhodnutím o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4.2020 bude prebiehať zápis na predprimárne vzdelávanie („zápis do materskej školy“) do ZŠ s MŠ Udiča s nástupom od 1. septembra 2020 nasledovne:

 • elektronicky,
 • v papierovej podobe s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje:

 1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a

 2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zápis elektronickou formou

Zákonní zástupcovia môžu základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je zverejnený na webovom sídle školy.

 • Iná možnosť zaslania elektronickej prihlášky je vyplnenie formulára vo formáte doc a jeho následné odoslanie ako prílohy mailom na adresu zsmsudica@gmail.com. Do predmetu je potrebné uviesť: „Zapis do MS“

Formulár sa posiela bez podpisov zákonných zástupcov.

Zápis papierovou formou

Ak zákonní zástupcovia nemajú možnosť elektronicky komunikovať so školou, môžu vyplniť formulár v papierovej podobe.

Formulár je potrebné vytlačiť, kompletne vyplniť v súlade s platnými dokladmi zákonných zástupcov (občiansky preukaz) a  dieťaťa (rodný list), podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa a následne ho doručiť do školy podľa pokynu riaditeľa školy:

 • poštovou zásielkou na adresu: ZŠ s MŠ Udiča, Udiča č. 248, Udiča 018 01, na obálku napíšte "ZÁPIS do MŠ",
 • v obálke, ktorú vhodíte do schránky umiestnenej pri vchode do budovy ZŠ s MŠ Udiča, na obálku napíšte "ZÁPIS do MŠ".

Všetky kontakty so školou sa uskutočňujú, čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

 1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,

 2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

 3. rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté IBA na adaptačný pobyt.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté IBA na diagnostický pobyt.

Doplňujúce informácie

 1. Podmienky prijímania ustanovené školským zákonom

V súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy prednostne prijíma dieťa:

 1. ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 2. s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
 3. s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 1. Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie podľa § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Udiča 248 určuje po prerokovaní v pedagogickej rady ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie nasledovne:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o predprimárne vzdelávanie ich detí, pri voľnej kapacite materskej školy, po prijatí všetkých detí, podľa bodu č. 1 budú do materskej školy prijaté ďalšie deti nasledovne:

 1. deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (napr. dieťa z neúplnej rodiny, dieťa zo SZP),
 2. deti s osvojenými hygienickými návykmi (odplienkované) a s osvojenými základnými sebaoobslužnými návykmi (primerané veku samostatné pri obliekaní, vyzliekaní, stravovaní, osobnej hygiene),
 3. deti, ktoré majú v aktuálnom školskom roku v materskej škole staršieho súrodenca.

Zákonní zástupcovia dieťaťa môžu napísať vlastnú žiadosť s uvedením základných informácií o dieťati a jeho zákonných zástupcoch v rozsahu podľa § 11 ods. 6 školského zákona.

V  priebehu školského roku 2020/2021 bude možné prijať dieťa len v prípade voľnej kapacity.

 

V Udiči, 28.04.2020   PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy

Aktualizované 6.5.2020