Pedagogickí zamestnanci ZŠ

PaedDr. B E L Á K O V Á  Jana

riaditeľka školy

Mgr. H A J D Ú C H O V Á  Marika

zástupkyňa riaditeľky školy pre základnú školu

 

Mgr. B A J Z O V Á Jana

triedna učiteľka, výchovná poradkyňa

Mgr. C I M E R Á K O V Á  Martina

učiteľka

Mgr. Č V A P K O V Á  Veronika

triedna učiteľka

Mgr. Č U N D E R L Í K O V Á  Miroslava

triedna učiteľka

PaedDr. I Š T O K O V Á  Božena

triedna učiteľka

Mgr. J Á G R I K O V Á  Alexandra

učiteľka

Mgr. K R Š K O V Á Patrícia

triedna učiteľka, vedúca metodického orgánu základnej školy

Mgr. L A Z A R O V Á  Jana

triedna učiteľka

Mgr. M A R K O V I Č O V Á  Jarmila

učiteľka, školská špeciálna pedagogička

Mgr. M O R A V Í K O V Á  Alica

triedna učiteľka

Mgr. O M Á M I K O V Á  Anetta

učiteľka

Mgr. R E P K O V Á  Slavomíra

triedna učiteľka

Mgr. Š R A M Č Í K O V Á  Petra

triedna učiteľka

Mgr. J U R Č Í K O V Á  Katarína

asistentka učiteľa

Mgr. G A Š P Á R K O V Á Janka

vychovávateľka

K O V Á Č I K O V Á  Božena

vychovávateľka

 

Nezabudli sme ani na členov pedagogického zboru z minulých školských rokov.

Boli to Mgr. Zita Oršulová, Mgr. Anna Škulavíková, Mgr. Marek Ligas, Mgr. Martina Somorová, Ing. Ján Babej, Mgr. Anastázia Tománková, Mgr. Pavla Balejová a Mgr. Štefan Gužik, Mgr. Miroslava Klusová, PhDr. Daniela Hamarová, Mgr. Jozef Orgoník, Mgr. Vladimír Kutiš, Mgr. Marta Bardyová, Mgr. Jana Lovíšková, Mgr. Andrej Strenk, Ing. Mária Smetanová, PaedDr. Miroslav Skladaný, Mgr. Mária Habinová, Mgr. Zuzana Loduhová, Mgr. Kristína Fapšová, Mgr. Terézia Hároníková, Mgr. Katarína Húdeková