Aktualizácia

Materská škola

  • Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že POLOVICA zaplateného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac marec 2020 bude presunutá na mesiac september 2020 - > netreba písomne žiadať o presun financí.

  • Zákonným zástupcom detí, predškolákov, ktoré nastúpia od 1. septembra 2020 na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka ZŠ, bude POLOVICA zaplateného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac marec 2020 vrátená späť na účet.

 

Poplatok za ŠKD a MŠ

Vážení rodičia, oznamujeme Vám výšku poplatkov za pobyt žiaka v ŠKD a dieťaťa v MŠ za marec – máj 2020 a zároveň Vás žiadame o uhradenie  - šeky dostanete po návrate žiakov a detí do skôl:

ŠKD

Marec 2020 (1. – 13.3.2020)

1/2 (polovica) stanoveného poplatku, t.j.:

  • zo sumy 9,00 za pobyt v ŠKD od ukončenia vyučovania do ukončenia prevádzky ŠKD (zľava pri viacerých súrodencoch navštevujúcich rovnaký školský klub - druhé dieťa zo sumy 8,00 €, tretie dieťa zo sumy 7,00 €)
  • zo sumy 4,00 € za pobyt v ŠKD od ukončenia vyučovania do odchodu autobusu o 13.00 hod. (zľava pri viacerých súrodencoch navštevujúcich rovnaký školský klub - druhé dieťa zo sumy 3,50 €, tretie dieťa zo sumy 3,00 €)

Apríl - máj 2020 (1.4. – 31.5.2020)

0,00 €

 

Materská škola

Marec 2020 (1. – 13.3.2020)

1/2 (polovica) stanoveného poplatku, t.j.:

  • zo sumy 15,00 za pobyt dieťaťa v MŠ.

Neplatí pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a pre deti, na ktoré sa vzťahuje čl. 3. – 4. VZN č. 3/2019 Obce Udiča o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Udiča

Apríl - máj 2020 (1.4. – 31.5.2020)

0,00 €

 

V Udiča, 18.5.2020            PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy