O škole

Základná škola v Udiči sa stala samostatným právnym subjektom od 1. 7. 2002.

Jej zriaďovateľom je obec Udiča.

Je to škola s desiatimi triedami ZŠ, dvoma oddeleniami ŠKD a troma triedami MŠ.

Dňom 1. januára 2006 sa výrazne zmenilo postavenie školy. Stala sa spojenou školou s názvom Základná škola s materskou školou Udiča.

Od 1. septembra 2011 je sídlo MŠ v kmeňovej budove základnej školy.

Škola má školskú jedáleň, ktorá začala prevádzku na základe rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete škôl dňom 1. januára 2006.

Súčasti školy

  • základná škola
  • materská škola
  • školský klub detí
  • školská jedáleň a kuchyňa pri základnej škole
  • jedáleň a výdajná školská kuchyňa pri materskej škole

Vedenie školy

Riaditeľka školy: PaedDr. Jana Beláková

Zástupkyňa riaditeľky školy pre základnú školu:  Mgr. Marika Hajdúchová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu: PaedDr. Silvia Chochlíková