História školy

Škola sa nachádzala v Malej Udiči. Sem chodili deti aj z Veľkej Udiče. V roku 1728 bola v Malej Udiči postavená škola z dreva zo zbúranej fary. Fungovala do roku 1850. Na jej mieste bola postavená kamenná škola. Pôsobil v nej učiteľ Jozef Cimboraj. Vyučovacím jazykom bola maďarčina.

V  tridsiatych rokoch 20. storočia bolo vo Veľkej Udiči veľa školopovinných detí. Preto sa 26. júla 1931 obecné zastupiteľstvo rozhodlo, na podnet cirkevnej školskej stolice, rozšíriť pôvodnú jednotriednu školu na dvojtriednu. Do školy chodilo asi 200 žiakov.

12. decembra 1944 o 11:00 padli bomby na budovu školy a zabili 5 detí, 22-ročného učiteľa, 24-ročnú učiteľku a veľa detí a jedna učiteľka boli zranení. Dnes na tom mieste stojí pamätník.

Odvtedy sa hľadali priestory na vyučovanie. Vyučovalo sa na viacerých miestach.

Od 1. januára 1947 sa škola volala Stredná škola so štyrmi postupnými ročníkmi. V roku 1952 v škole, kde sa nachádzalo javisko, bola večer Osvetová beseda. Nacvičilo sa v nej divadlo a premietal film.

V týchto priestoroch, vedľa kostola, od 1. novembra 1952 bola zriadená prvá materská škola a jedným ročníkom a mala 20 detí.

1. septembra 1953 bola Národná škola a Stredná škola v malej Udiči spojená do jednej Osemročnej školy. Navštevovali ju žiaci z veľkej Udiče, malej Udiče, Uhrov, Upohlavu, Okruta, Prosného a Hatného. V šiestich učebniach sa učilo 8 tried. Mala 344 žiakov.

Bol to neprijateľný stav, preto sa rozhodlo o výstavbe novej školy. Výstavba novej školy sa uskutočnila v roku 1958. 23. februára 1958 bola škola slávnostne otvorená. Škola v tom čase mala 9 tried, jednu špeciálnu učebňu, zborovňu, kanceláriu riaditeľa školy, trojizbový byt s príslušenstvom pre riaditeľa školy, jednoizbový byt s príslušenstvom pre školníka, dva predmetové kabinety a v suteréne jednu predmetovú dielňu. Sgrafitá na priečelí budovy vytvoril akademický sochár Stanislav Biroš z Bytče. V škole sa začalo vyučovať 1. apríla 1958. Kľúče od školy prebral učiteľ Ján Cvengroš. Od 1. septembra 1958 bol riaditeľom školy Alexander Bukový až do roku 1989.

Škole stále chýbala telocvičňa. Riaditeľ školy spoločne s MNV a ONV Považská Bystrica sa usilovalo o jej výstavbu od roku 1963. Pozemok bol vyhradený a všetci s výstavbou súhlasili. No nestalo sa tak.

Materská škola bola v priestoroch z roku 1952, ale pretože v obci bolo veľa detí predškolského veku, kapacitne nestačila. V roku 1982 bola postavená nová budova Materskej školy. Jej riaditeľkou bola Agnesa Chochelová. Prihlásených bolo 85 detí. Kapacita novej materskej školy bola iba 60 detí. Preto sa vyučovalo i v starej budove.

Od 1. januára 2006 došlo k zlúčeniu Základnej školy Udiča a Materskej školy Udiča a subjekty nesú spoločný názov - Základná škola s materskou školou Udiča.

Do septembra 2011 bolo sídlo materskej školy vzdialené od kmeňovej budovy spojeného subjektu. V tejto budove sa počas prestavby a rekonštrukcie hlavnej budovy základnej školy v školských rokoch 2009/2010 – 2010/2011 učili spolu s triedami materskej školy aj dve triedy základnej školy.

Od 1. septembra 2011 sa materská škola presťahovala do nových priestorov v budove základnej školy s kapacitou 60 detí. Nachádzajú sa tu tri samostatné učebne, kancelária zástupkyne riaditeľky školy pre materskú školu, kancelária učiteliek, izolačná miestnosť pre choré deti, výdajná kuchyňa a jedáleň, šatňa pre deti, sklady, sociálne zariadenia, sprcha a umyvárne pre deti. Navštevuje ju 60 detí z Udiče a priľahlých spádových obcí Prosné, Uhry, Upohlav.

Základná škola od 1. septembra 2011 škola využíva priestory podkrovia, ktoré rozšírili možnosti vyučovania. V súčasnosti má základná škola 10 tried 1. – 9. ročníka. Má samostatné učebne všetkých tried, riaditeľňu, kanceláriu zástupkyne riaditeľky školy pre ZŠ, kanceláriu odborných zamestnancov, kanceláriu výchovného poradcu, školskú knižnicu, kuchynku, dielňu, dve počítačové učebne, jazykovú učebňu, multimediálnu učebňu, chemicko-fyzikálne laboratórium, gymnastickú učebňu, predmetové kabinety, kanceláriu ekonomického úseku a školský klub detí. Navštevujú ju žiaci z Udiče a priľahlých spádových obcí Prosné, Uhry, Upohlav.