Čo ponúka naša škola:

 • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
 • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov,
 • služby odborných zamestnancov – výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg,
 • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka,
 • odbornú starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením ( vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, telesné postihnutie,  ...),
 • alternatívne vyučovacie postupy,
 • špeciálne odborné učebne – počítačové učebne, učebňa cudzích jazykov, chemicko-fyzikálne laboratórium, kuchynka, knižnica, dielňa,
 • zavedenie IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu od 2. ročníka,
 • veľkú pozornosť environmentálnej výchove,
 • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch,
 • po vyučovaní pestrý program v Školskom klube detí,
 • možnosť absolvovať plavecký a lyžiarsky výcvik,
 • možnosť absolvovať „Školu v prírode“,
 • školskú knižnicu otvorenú každý štvrtok 14:30 – 16:00,
 • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni (celodenný pitný režim, obed),
 • rôzne školské kultúrne a športové podujatia: exkurzie, výlety, Šarkaniáda, Mikulášska pošta, Vianočné všeličo, Pasovačka prvákov, Deň Zeme, tvorivé dielne, zábavné a vedomostné súťaže, olympiády, aktivity v rôznych projektoch, koncerty, prednášky,...