Zápis do MŠ

PODMIENKY PRIJATIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (do materskej školy) na školský rok 2020/2012

V súlade s platnou legislatívou (§ 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.) a po dohode so zriaďovateľom stanovujeme podmienky prijímania detí do MŠ pre školský rok 2020/2021  nasledovne:

Spravidla prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Počet prijatých detí závisí od kapacitných možností MŠ.

Prednostne budú prijaté deti, ktoré:

 • majú rok pred plnením školskej dochádzky, deti po dovŕšení piateho roku veku,
 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie do MŠ v termíne stanovenom  riaditeľkou školy.

Ostatné kritériá prijatia:

V prípade, ak bude zvýšený záujem o predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole, budeme pri vydávaní rozhodnutí o prijatí postupovať podľa pomocných kritérií tak, aby bolo dodržané právo dieťaťa na rovnoprávny prístup dieťaťa ku vzdelávaniu (§ 144 ods. 1 písm. a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • individuálne potreby dieťaťa (napr. sirota, má len jedného rodiča)

a najnižšími pomocnými kritériami:

 • deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca.

Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť zástupkyne školy priamo od 15.4. - 15. 5. 2020, stiahnuť  z internetovej stránky školy alebo samostatne napísať.

Vyplnenú žiadosť i potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, súčasťou ktorého je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa, doručí rodič do ZŠ s MŠ Udiča na ekonomický úsek v termíne 15.4. – 15. 5. 2020.

Ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi potrebami, k žiadosti o prijatie je potrebné doložiť i vyjadrenie špeciálneho pedagóga, psychológa príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a ošetrujúceho lekára.

V  priebehu roka bude možné prijať dieťa len v prípade voľného miesta v otvorených triedach / triede.

Každé dieťa bude prijaté najskôr na adaptačný príp. diagnostický pobyt, rozhodnutím riaditeľky školy, stanovený v zmysle § 59 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka 2019/2020 riaditeľka vydá do 30. júna 2019.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke ZŠ s MŠ Udiča do 30. apríla 2019.

 

V Udiči, 31.03.2019             PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy

Na vedomie: Obec Udiča, zriaďovateľ

 

ČO MÁ VEDIEŤ ŠKÔLKAR?

 • Základné hygienické návyky (používanie WC, umývanie a utieranie rúk, česanie, používanie vreckovky),
 • nemôže mať plienky,
 • samostatne jesť a piť (nemusí však vedieť sám používať príbor),
 • byť pri obliekaní aktívny - aspoň čiastočne sa sám obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky (odporúčame suchý zips),
 • poznať svoje veci,
 • vydržať pri jednej aktivite minimálne 10 - 15 minút,
 • počúvať a vedieť byť v kolektíve,
 • na určený čas sa zaobísť bez matky.