N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich prváčikov, všetky informácie a formuláre elektronickej alebo papierovej prihlášky nájdete tu na jednom mieste...

Tešíme sa na Vás i na Vašich-našich budúcich prváčikov!

Vyučovanie pokračuje od 12.4.2021:

- pre všetkých žiakov 1. až 4. ročníka a pre všetky deti MŠ prezenčne bez výnimky,

- pre žiakov 2. stupňa dištančne.

Prevádzka v ŠKD Udiča bude v dňoch 12. - 16.4.2021 v čase 11:00 - 16:00.

Prevádzka v ŠJ bude v dňoch 12. - 16.4.2021 fungovať v plnom rozsahu.

Pre účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese je nutný negatívny výsledok testu COVID-19 zákonného zástupcu žiaka 

a vypísané tlačivo "Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov" - príloha 11c, bez ktorého dieťa/žiak nebude vpustené do budovy školy.

Certifikát s výsledkom testu ani lekárske potvrdenia k vypísanému tlačivu čestného vyhlásenia NEPRIKLADÁTE!!!

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

 1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
 2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.  Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a vedenie školy má povinnosť kontaktovať ÚPSVAR SR  s hlásením o jej zanedbávaní,
 3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
 4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR".

Zákonný zástupca  nárok na OČR alebo pandemickú OČR, ak:

 • bola nariadená karanténa/izolácia,
 • trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo  RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
 • lekár ospravedlnil dieťa pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa/žiaka, aby sa na výchovno-vzdelávacom procese zúčastňoval/o podľa možnosti v čo najväčšom rozsahu.

 • 2021-4-8

Predstavujeme finalistov celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 7

Presne 333 kresieb z každého ročníka postúpilo do ďalšieho kola už siedmeho ročníka čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 7. Spolu 1 332 detských výtvorov sa bude teraz uchádzať o „PÁČI SA MI“ na facebookovom profile vyhlasovateľa súťaže – odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Hlasovanie verejnosti bude prebiehať až do 17. mája 2021 do 12:00.

Podporte našich žiakov prvého stupňa, ktorí postúpili v celoslovenskej súťaži: Čitateľský oriešok.

“Nelajkujte“ príspevok, kliknite na obrázok a označte „PÁČI SA MI TO.....za každé „Páči sa mi to“ a zdieľanie ďakujeme!

Tu nájdete zoznam NAŠICH súťažiacich a odkazy na ich súťažné práce...

Zábavná aktivita, do ktorej sme sa s radosťou zapojili aj my... Maľovanie veselých kamienkov, ktoré robia po celom Slovensku v tejto neľahkej dobe radosť nielen deťom. Pozitívna energia z Veselých kameňov sa šíri rýchlosťou blesku. Možno práve ty nájdeš cestou zo školy kamienok, ktorý ti vyčarí úsmev na tvári alebo práve naopak urobíš radosť niekomu inému a pridáš sa k nám a nejaký kamienok pomaľuješ.... Poschovávali sme ich po Udiči vyše 50! Prajeme úspešne hľadanie!

Ak sa chceš k nám pridať, prečítaj si pravidlá a nezabudni pozrieť čo je na zadnej strane kamienka napísané. Všetky potrebné informácie nájdeš na FB stránke.

 • Vážení rodičia,

vedenie Základnej školy s materskou školou Udiča Vás upozorňuje na závažné skutočnosti, ktoré sa vyskytli počas niekoľkých online hodín (narušenie online vyučovania neznámymi osobami).

Vedenie školy podniklo ihneď opatrenia v spolupráci s Policajným zborom SR v Považskej Bystrici na riešenie uvedenej skutočnosti.

Vážení rodičia, žiadame Vás o dôslednú kontrolu činnosti Vašich detí na internete, nadväzovania virtuálnych kontaktov s neznámymi osobami a sprístupňovania ich osobných údajov.

Z toho dôvodu bude od 22.3.2021 online vyučovanie postupne prechádzať na systém prihlasovania cez EduPage (žiacke konto - viď stručný návod) a zároveň vyžadujeme, aby žiaci mali počas celej online vyučovacej hodiny zapnutú kameru.

Zadania na jednotlivé predmety na celý aktuálny týždeň bude škola aj naďalej zverejňovať každý pondelok na webovom sídle školy.

Ďakujeme za porozumenie. PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy 2021-3-19


 


VSTUP do EduPage

a IŽK

(Internetová žiacka knižka)

Stratené prístupové údaje žiadajte na hajduchova.zsudica@gmail.comKONTAKTY

Názov školy

Základná škola s materskou školou Udiča

Adresa

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

Telefonické kontakty

riaditeľka školy

 • 042/43 83 181
 • 0948/300 531

zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ

 • 042/42 61 656
 • 0903/750 949

materská škola

 • 042/43 83 194

ekonomický úsek

 • 042/42 61 657

školská jedáleň

 • 042/43 83 481

Mail:

zssms.udica@gmail.com


Nájdete nás aj na sociálnej sieti...